Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

ID VO:
12464
Číslo z vestníka VO:
1929 - WYP Vestník č. 9/2022
Predpokladaná hodnota:
591 167,48 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214500-5
45000000-7
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45261000-4
45330000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin - Priekopa na objekt
Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa a to podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantom stavby Ing.
arch. Petrom Tavelom, Stavbárska 6, 036 01 Martin, autorizovaný architekt 2574AA ( § 46 stavebného zákona) podľa
rozsahu uvedeného v Prílohe č. 1, ktorú tvorí rozpočet ocenený výkaz výmer, v súlade s časovým harmonogramom
realizácie diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy, a podľa podmienok stavebného povolenia vydaného Obcou Sučany č. j.
9446/472/2021-Hu zo dňa 4.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2021.
Objekt bude slúžiť pre informačné semináre, workshopy a konferencie, interaktívne výstavy, praktickú environmentálnu
výchovu, zážitkové aktivity, ďalej pre semináre a ukážkové hodiny organizované pre pedagogických pracovníkov.
Ďalšou účasťou je realizácia názorných ukážok opatrení na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo strechy budovy. Kapacitne je envirocentrum navrhované pre
návštevu približne 80 detí.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: http://www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.01.2022 03:21:34

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-01-14 16:00:00
  2022-02-10 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-01-14 16:00:00
  2022-02-10 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-01-14 16:00:00
  2022-02-10 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-01-14 16:00:00
  2022-03-31 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2022-02-10 10:30:00
  2022-02-10 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2022-02-10 10:30:00
  2022-02-10 20:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-02-10 10:30:00
  2022-02-10 20:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2022-02-10 13:00:00
  2022-02-14 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2022-02-10 13:00:00
  2022-02-15 23:59:00
 • Výzva na EA
  2022-02-10 13:00:00
  2022-02-15 23:59:00
 • EA
  2022-02-18 09:00:00
  2022-02-18 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2022-02-21 12:00:00
  2022-02-25 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2022-02-28 13:00:00
  2022-03-02 12:00:00

Najčastejšie otázky