Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

ID VO:
12464
Číslo z vestníka VO:
1929 - WYP Vestník č. 9/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
591 167,48 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214500-5
45000000-7
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45261000-4
45330000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin - Priekopa na objekt
Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa a to podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantom stavby Ing.
arch. Petrom Tavelom, Stavbárska 6, 036 01 Martin, autorizovaný architekt 2574AA ( § 46 stavebného zákona) podľa
rozsahu uvedeného v Prílohe č. 1, ktorú tvorí rozpočet ocenený výkaz výmer, v súlade s časovým harmonogramom
realizácie diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy, a podľa podmienok stavebného povolenia vydaného Obcou Sučany č. j.
9446/472/2021-Hu zo dňa 4.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2021.
Objekt bude slúžiť pre informačné semináre, workshopy a konferencie, interaktívne výstavy, praktickú environmentálnu
výchovu, zážitkové aktivity, ďalej pre semináre a ukážkové hodiny organizované pre pedagogických pracovníkov.
Ďalšou účasťou je realizácia názorných ukážok opatrení na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo strechy budovy. Kapacitne je envirocentrum navrhované pre
návštevu približne 80 detí.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: http://www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 01:45:27

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....