Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Námestie SNP v Martine“ - priame rokovacie konanie

ID VO:
12457
Číslo z vestníka VO:
57322 - IBS Vestník č. 275/2021
Predpokladaná hodnota:
88 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre územné rozhodnutie v tlačenej a elektronickej podobe a CD nosiči v
počtoch:
-8 sád tlačených + 1 CD (dwg/dgn/dxf a pdf);
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane
výkazu výmer a rozpočtu v tlačenej a elektronickej podobe a CD nosiči v počtoch:
-8 sád tlačených + 1 CD (dwg/dgn/dxf a pdf);
-vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovej
dokumentácie;
Zákazka pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer;
- autorský dozor pri realizačnej PD a pri realizácii stavieb.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
oznamenie-57322_-_ibs.pdf29.11.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 14:55:01

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...