Realizácia stavby "Centrum sociálnych služieb Martin - Podháj"

ID VO:
12456
Číslo z vestníka VO:
57227 - WYP Vestník č. 273/2021
Dátum zverejnenia:
2021-12-16
Predpokladaná hodnota:
4 116 971,28 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
45000000-7
45223300-9
77300000-3
77315000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavby centra sociálnych služieb v meste Martin, v mestskej časti Podháj. Jedná sa o
ubytovacie zariadenie, v ktorom sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby (celoročná alebo týždenná) pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Stavba je navrhnutá na pozemkoch registra C KN parc.č. 3730/3, 3730/140, 3730/173, 3730/175, 3730/243, 3730/244,
3730/245, zapísaných v liste vlastníctva číslo 3734 a pozemku registra E KN parc.č. 4264, zapísanom v liste vlastníctva
číslo 7322, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Navrhovaný objekt je nepodpivničená, z väčšej časti jednopodlažná stavba s plochou strechou, 2.NP je navrhnuté len v
centrálnej časti nad hlavným vstupom do objektu. Dispozične je objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na
južnej strane pavilón A, lôžkovú časť na severnej strane - pavilón B. V centrálnej časti je umiestnený hlavný vstup do
objektu, zázemie zariadenia (sklady, sociálne zariadenia), výdajňa jedál s jedálňou, spoločenská miestnosť, návštevná
miestnosť, terapie, rehabilitácie, kaplnka. V pavilóne A je 14 dvojlôžkových izieb, v pavilóne B sú 2 dvojlôžkové izby, 8
jednolôžkových izieb, ošetrovňa a miestnosť pre sociálneho pracovníka na výkon sociálneho poradenstva, na sociálnu
prácu s klientom a jeho rodinou. Každá z izieb má svoje hygienické zariadenie (WC, umývadlo, sprcha). Na 2.NP je
umiestnené zázemie pre zamestnancov šatne, sociálne zariadenia, kancelárie, zasadačky. Kapacita zariadenia: 40 lôžok.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Oznámenie o VVP_neúspešní.doc04.01.2022
Oznámenie o VVP_úspešný.doc04.01.2022
2021055 - Centrum sociálnych služieb Martin - Podh.xlsx16.12.2021
11_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc16.12.2021
12_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc16.12.2021
13_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc16.12.2021
9_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc15.12.2021
10_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc15.12.2021
SO 302-008_Výkaz výmer_Aktualizácia_10_12_2021.xlsx15.12.2021
5_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc13.12.2021
7_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc13.12.2021
8_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc13.12.2021
SO 302-008_Výkaz výmer_Aktualizácia_10_12_2021.xlsx13.12.2021
3_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc10.12.2021
4_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc10.12.2021
6_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc10.12.2021
SO 301-010_Výkaz výmer_Aktualizácia_10_12_2021.xlsx10.12.2021
1_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.12.2021
2_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.12.2021
SO 001_EL rozvadzace-vv.xlsx08.12.2021
SO 001_ARC_DWG-013.pdf08.12.2021
SO 001_ARC_DWG-014.pdf08.12.2021
SO 001_ARC_DWG-015.pdf08.12.2021
SO 001_ARC_DWG-016.pdf08.12.2021
oznamenie-57227_-_wyp.pdf25.11.2021
ZoD _16_UHI_2021.doc25.11.2021
Sútažné podklady.pdf25.11.2021
Prílohy SP a zmluvy.doc25.11.2021
CSS Martin-Podhaj.zip25.11.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 01:34:30

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....