PARKOVACIE DOMY V MARTINE

ID VO:
12455
Číslo z vestníka VO:
56363 - MNA Vestník č. 265/2021
Číslo z vestníka EU:
2021/S 220-579953 TED98/2021-049814
Predpokladaná hodnota:
388 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
TURIEC, akciová spoločnosť Martin so 100% majetkovou účasťou Mesta Martin, ako verejný
obstarávateľ, vyhlasuje ku dňu12.11.2021 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú
súťaž návrhov na komplexné riešenie Parkovacích domov v dvoch obytných zónach mesta Martin
(Záturčie a Košúty II) ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 125 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO
č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov
z 13.04.2016z v znení neskorších zmien (zverejnené na www.komarch.sk ).
Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení akciovou spoločnosťou Turiec, a.s., Mestom
Martin a Útvarom hlavného architekta Martin budú prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na
prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 15.10.2021. Po prerokovaní, dopracovaní a zapracovaní
pripomienok poroty budú predložené na overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora
architektov súťažné podmienky overila Overením č.: KA-865/2021 zo dňa 05.11.2021
Vyhlásenie súťaže návrhov bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk,
v Úradnom vestníku EU na stránke TED na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na
internetovej stránke www.archinfo.sk a na webovej stránke vyhlasovateľa www.parkovanie-martin.sk.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • TURIEC, a.s.
  Námestie S.H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin
  IČO: 36387959

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, MsÚ Martin
  Telefón: +421 43 4204 157,+421 908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 29.11.2021 23:53:37

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2021-11-12 12:00:00
  2022-01-26 23:59:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-11-12 12:00:00
  2022-01-19 23:59:00
 • Predkladanie súťažných návrhov
  2021-11-12 12:00:00
  2022-03-15 18:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-11-12 12:00:00
  2022-03-15 18:00:00
 • Overovanie súťažných návrhov
  2022-01-28 09:00:00
  2022-01-28 20:00:00
 • Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže návrhov
  2022-02-08 09:00:00
  2022-02-09 20:00:00
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov
  2022-02-10 09:00:00
  2022-03-02 18:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....