PARKOVACIE DOMY V MARTINE

ID VO:
12455
Číslo z vestníka VO:
56363 - MNA Vestník č. 265/2021
Číslo z vestníka EU:
2021/S 220-579953 TED98/2021-049814
Predpokladaná hodnota:
388 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
TURIEC, akciová spoločnosť Martin so 100% majetkovou účasťou Mesta Martin, ako verejný
obstarávateľ, vyhlasuje ku dňu12.11.2021 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú
súťaž návrhov na komplexné riešenie Parkovacích domov v dvoch obytných zónach mesta Martin
(Záturčie a Košúty II) ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 125 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO
č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov
z 13.04.2016z v znení neskorších zmien (zverejnené na www.komarch.sk ).
Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení akciovou spoločnosťou Turiec, a.s., Mestom
Martin a Útvarom hlavného architekta Martin budú prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na
prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 15.10.2021. Po prerokovaní, dopracovaní a zapracovaní
pripomienok poroty budú predložené na overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora
architektov súťažné podmienky overila Overením č.: KA-865/2021 zo dňa 05.11.2021
Vyhlásenie súťaže návrhov bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk,
v Úradnom vestníku EU na stránke TED na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na
internetovej stránke www.archinfo.sk a na webovej stránke vyhlasovateľa www.parkovanie-martin.sk.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
10Odpoved na otázku dorucenú 26012022.docx26.01.2022
9 Odpoved na otázku dorucenú 19 012022.doc20.01.2022
7 Odpoved na otázku dorucenú 17012022.docx19.01.2022
7 Odpoved na otázku dorucenú 17012022 duplicitna .docx19.01.2022
2_ Odpoveď na otázky doručené 14122021.docx14.01.2022
5_Odpoved na otázku dorucenú 11012022.docx13.01.2022
6_Odpoved na otázku dorucenú 13012022.docx13.01.2022
3_ Odpoved na otázku dorucenu 18.12.2021.docx23.12.2021
4_ Odpoved na otázku dorucenu 22.12.2021.doc23.12.2021
1. Odpoved na otázku dorucenú 24.11..2021.1125.11.2021
oznamenie-56363_-_mna.pdf15.11.2021
SÚŤAžNE PODM. PARKOV. DOMY V MARTINE.pdf11.11.2021
prilohy.zip11.11.2021
Zameranie 21181_pav_Turiec as_Zaturcie.zip11.11.2021
Zameranie21180_pav_Turiec as_Priekopa - Košúty.zip11.11.2021

Obstarávateľ

 • TURIEC, a.s.
  Námestie S.H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin
  IČO: 36387959

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, MsÚ Martin
  Telefón: +421 43 4204 157,+421 908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 00:21:55

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...