Dodávka zemného plynu

ID VO:
12454
Číslo z vestníka VO:
261/2021, zn. 55566 - WYT
Predpokladaná hodnota:
148 776,14 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09123000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta odberateľa, vrátane zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za neobmedzenú odchýlku.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf09.11.2021
Súťažné podklady.pdf09.11.2021
Prílohy SP.docx09.11.2021
Zmluva.docx09.11.2021

Obstarávateľ

 • Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
  Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda
  IČO: 53638522

  Kontakt: Ing. Alžbeta Tornyaiová
  Telefón: +421 315901709
  Web: dunagro@zupa-tt.sk
  Email: tornyaiova.alzbeta@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 30.11.2021 00:53:11

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...