Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie

ID VO:
12451
Číslo z vestníka VO:
49892 - MST Vestník č. 243/2021
Dátum zverejnenia:
2021-11-25
Číslo z vestníka EU:
EÚ/S S208 26/10/2021 543888-2021-SK
Predpokladaná hodnota:
360 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000 Elektrická energia
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia elektrickej energie pre verejné osvetlenie - združená dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky (ďalej spolu len Energetické predpisy) na predmet plnenia Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie, a to k odberným miestam, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - 92 odberných miest pre verejné osvetlenie.
Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012 Z. z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 24/2013 v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 317/2007 v znení neskorších predpisov.
Predmetom plnenia je Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie v termíne od 01.01.2022 od 00:00:00 hod. do 31.12.2022 do 23:59:59 hod.
Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 92 ks, na ktoré je verejný obstarávateľ pripojený. Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, RNDr. Mária RovňákováE
  Telefón: +421 434204157 / 434204246
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 10:41:13

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky