Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho - prístavba.

ID VO:
12449
Číslo z vestníka VO:
230/2021 - 12.10.2021
Dátum zverejnenia:
2021-11-10
Predpokladaná hodnota:
268 069,62 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7, 45212500-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Účelom stavby je zväčšenie kapacity jedálne; s pôvodných 92 miest sa kapacita zväčší na 184 miest.
Jednopodlažná prístavba bude mať jednoduchý tvar kvádra, s pôdorysom 24,49x 7,36 m a výškou priemerne 3 m od terénu. Novonavrhovaná časť bude zasadená do existujúceho pôdorysu, k západnej fasáde a to v úrovni 1.PP. Vonkajšie povrchy prístavby budú prispôsobené k existujúcej stavbe, čiže omietka a kabrincový obklad, farby sa tiež prispôsobia existujúcim. Okná v prístavbe boli umiestňované tak, aby boli v línií s exitujúcimi oknami na vyšších podlažiach. Prístavba bude mať plochú pochôdznu strechu z betónových platní na rektifikačných terčoch. Odvodnenie strechy pododkvapovým žľabom a zvodmi popri fasáde. Strecha bude z voľných strán zabezpečená skleneným zábradlím.
Hlavný nosný systém prístavby tvorí železobetónový skelet, čiže stĺpy a prievlaky v dvoch smeroch, na ktorých je uložená betónová stropná doska obojsmerne pôsobiaca. Skelet je doplnený o výplňové murivo z pórobetónových tvárnic, pričom spodná časť steny je z monolitického železobetónu. Južná stene je navrhnutá na celú výšku zo železobetónu. Stĺpy sú založené na dvojstupňových železobetónových pätkách a obvodové steny na dvojstupňových železobetónových pásoch. Obvodové steny pod terénom sú zateplené XPS, nad terénom minerálnou vlnou. Ťažká plávajúca podlaha zateplená EPS 150S je uložená na betónovej podkladovej doske na štrkovom lôžku. Stropná doska tvorí nosnú konštrukciu strechy, na ktorú sa uložia vrstvy pochôdznej jednoplášťovej plochej strechy zateplenej minerálnou vlnou, ktorej nášlapná vrstva sa vytvorí z betónových platní na rektifikačných terčoch. Krytina je tvorená fóliovou hydroizoláciou. Strecha je z voľných strán opatrená skleneným zábradlím s nosnými nerezovými stĺpikmi. Strecha bude odvodnená pododkvapovým plechovým dažďovým systémom. Do okenných otvorov sa osadia plastové okná s izolačným trojsklom. V prístavbe sa vytvorí zvukovoizolačná ľahká sadrokartónová priečka. Vnútorný povrch stien a stropu bude tvorený vápennocementovou omietkou. Fasáda sa na kontaktnom zatepľovacom systéme opatrí tenkovrstvovou omietkou a v soklovej časti kabrincovým obkladom. Prístavba bude dilatačne oddelená od existujúcej stavby.
V existujúcej budove a to na 1.PP sa v okolitých miestnostiach vykonajú hlavne nové povrchové úpravy, výmena dverí, vybudovanie nových priečok a nových otvorov.
Z danými úpravami a prístavbou sa v príslušných častiach vyhotovia aj nové rozvody vody, kanalizácie, elektriny a vzduchotechniky.
Bližšie v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča.
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: 041/507 39 14
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:03:45

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...