Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa dokončenie diela

ID VO:
12445
Číslo z vestníka VO:
43128 - WYP Vestník č. 212/2021
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
283 617,80 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia nedokončeného diela Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne
pre CVČ Martin I. etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácia a podľa výkazu výmer nezrealizovaných/
neukončených prác a dodávok.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby si uchádzači pred predložením ponuky osobne prezreli miesto stavby a oboznámili
sa s jeho stavom na mieste samom, aby pred predložením ponuky na realizáciu diela mali postačujúce informácie, a na
základe ohliadky vykonanej na mieste diela budú uchádzači v celom rozsahu oboznámení o skutočnosti, že v danom
prípade sa jedná o nedokončenú stavbu, o rozsahu prác a dodávok, v akom bola predmetná stavba zrealizovaná
predchádzajúcim zhotoviteľom a v akom stave sa nachádza stavba so súpisným číslom 5370 (sociálne zariadenia a
šatne) postavená na pozemku reg. C KN parc. č. 1859/26 pred predložením ponuky.
Existujúci objekt Sociálnych zariadení a šatní pre amfiteáter v Martine je situovaný na východnom okraji mesta Martin v
lokalite Malá hora v tzv. martinskej akropole medzi Slovenským národným múzeom a Národným cintorínom, na okraji
mestského centra na parcelách KN-C č. 1859/26, 1859/5 k. ú. Martin. Objekt bol navrhnutý ako vstupný objekt do
areálu amfiteátra na jeho západnom okraji vo väzbe na ulicu Šoltésovú, z ktorej aj hlavný vstup do areálu. Stavba je v
súčasnosti nevyužívaná a je ihneď spôsobilá pre realizáciu stavebných úprav a prístavby.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o VVP_neúspešní.doc25.10.2021
Informácia o VVP_úspešný.doc25.10.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc05.10.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc05.10.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc05.10.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc04.10.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc04.10.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc04.10.2021
Zadanie_EZS_video_internet_kamery SLP_upravený.xls04.10.2021
Zadanie_EZS_video_internet + kamery SLP.xls30.09.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc30.09.2021
oznamenie-43128_-_wyp.pdf16.09.2021
Sútažné podklady.pdf16.09.2021
VV_Stavebné úpravy_dokoncenie zadanie.zip16.09.2021
Zmluva o dielo c 14_UHI_2021.doc16.09.2021
Zmluva o protikorupcných opatreniach.doc16.09.2021
Prílohy SP.doc16.09.2021
Projektová dokumentácia_1.zip16.09.2021
Projektová dokumentácia_2.zip16.09.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 908934905
  Web: http://www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.06.2024 01:28:20

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...