Dodávka a distribúcia elektrickej energie

ID VO:
12444
Číslo z vestníka VO:
43173 - MST Vestník č. 212/2021
Dátum zverejnenia:
2021-10-22
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S178
Predpokladaná hodnota:
283 300,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5 - Elektrická energia
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam
(podľa Prílohy č. 1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením
distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať
technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z.
o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO
č. 24/2013 Z. z., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády
č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2022
od 00:00:00 hod. do 31.12.2023 do 23:59:59 hod.
Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je verejný
obstarávateľ pripojený. Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie
pre jednotlivé odberné miesta.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:41:39

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....