Dodávka a distribúcia elektrickej energie

ID VO:
12444
Číslo z vestníka VO:
43173 - MST Vestník č. 212/2021
Dátum zverejnenia:
2021-10-22
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S178
Predpokladaná hodnota:
283 300,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5 - Elektrická energia
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam
(podľa Prílohy č. 1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením
distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať
technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z.
o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO
č. 24/2013 Z. z., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády
č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2022
od 00:00:00 hod. do 31.12.2023 do 23:59:59 hod.
Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je verejný
obstarávateľ pripojený. Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie
pre jednotlivé odberné miesta.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 30.11.2021 00:27:38

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-09-14 09:00:00
  2021-10-19 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-09-14 09:00:00
  2021-10-19 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-09-14 09:00:00
  2021-10-19 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-10-19 10:30:00
  2021-10-19 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2021-10-19 10:30:00
  2021-10-22 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-10-19 10:30:00
  2021-10-22 18:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-10-19 12:00:00
  2021-10-22 18:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-10-19 12:00:00
  2021-10-21 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-10-19 18:00:00
  2021-10-22 22:00:00
 • EA
  2021-10-27 09:00:00
  2021-10-27 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-10-27 12:00:00
  2021-11-04 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-11-05 10:00:00
  2021-11-30 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-09-14 09:00:00
  2021-11-30 18:00:00

Najčastejšie otázky