Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine

ID VO:
12435
Číslo z vestníka VO:
34794 - WYP Vestník č. 166/2021
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
1 196 121,31 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45112000-5
45300000-0
45321000-3
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45330000-9
45223300-9
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v
Martine"(Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1,
1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin.
Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného povolenia:
SO 1.00Zariadenie pre seniorov
SO 1.01Komunikácie a spevnené plochy
SO 1.02Plynová prípojka
SO 1.03NN prípojka
SO 1.04Vodovodná prípojka
SO 1.05Kanalizácia splašková
SO 1.06Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt
SO 1.00 Zariadenie pre seniorov
Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L.
Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou MARCOOP
1/5
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin a vo výkaze výmer.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 12.doc17.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 3.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 4.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 6.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 7.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 8.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 9.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 10.doc15.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 11.doc15.08.2021
VV - SO 100 - 106.zip15.08.2021
oznamenie-40810_-_iox.pdf11.08.2021
Informácia pre uchádzacov.doc10.08.2021
OPRAVA.pdf10.08.2021
Sútažné podklady_upravené.pdf10.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 2.docx08.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 5.docx08.08.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 1.docx04.08.2021
Zmluva o dielo.doc22.07.2021
Výkaz výmer.zip22.07.2021
Súťažné podklady.pdf22.07.2021
oznamenie-34794_-_wyp.pdf22.07.2021
Prílohy SP.doc22.07.2021
PSP SO 100 Zariadenie pre seniorov, UlŠkultétyho, .zip22.07.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 19.08.2022 19:43:26

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...