Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine

ID VO:
12435
Číslo z vestníka VO:
34794 - WYP Vestník č. 166/2021
Predpokladaná hodnota:
1 196 121,31 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45112000-5
45300000-0
45321000-3
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45330000-9
45223300-9
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v
Martine"(Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1,
1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin.
Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného povolenia:
SO 1.00Zariadenie pre seniorov
SO 1.01Komunikácie a spevnené plochy
SO 1.02Plynová prípojka
SO 1.03NN prípojka
SO 1.04Vodovodná prípojka
SO 1.05Kanalizácia splašková
SO 1.06Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt
SO 1.00 Zariadenie pre seniorov
Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L.
Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou MARCOOP
1/5
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin a vo výkaze výmer.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 08:06:19

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-07-22 15:00:00
  2021-08-12 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-07-22 15:00:00
  2021-08-12 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-07-22 15:00:00
  2021-08-12 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-08-12 10:30:00
  2021-08-12 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-08-12 11:00:00
  2021-08-17 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-08-12 11:00:00
  2021-08-17 18:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-08-12 13:00:00
  2021-08-17 18:00:00
 • Doplnenie ziadosti o ucast
  2021-08-12 13:00:00
  2021-08-16 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-08-12 13:00:00
  2021-08-17 23:59:00
 • EA
  2021-08-20 09:00:00
  2021-08-20 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-08-20 11:00:00
  2021-08-27 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-08-30 13:00:00
  2021-09-03 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-07-22 15:00:00
  2021-09-20 10:00:00
 • Komunikacia Ucastnik > VO
  2021-07-22 15:00:00
  2021-09-20 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....