ČOV a kanalizácia Betlanovce

ID VO:
12433
Číslo z vestníka VO:
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021
Predpokladaná hodnota:
444 651,55 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
45252130-8 Zariadenie čističiek odpadovej vody
45252000-8 Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, montážnych prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby s názvom "ČOV a kanalizácia Betlanovce".
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Betlanovce
  Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
  IČO: 00328952

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.betlanovce.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 07:50:31

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-06-30 00:00:00
  2021-08-05 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2021-06-30 00:00:00
  2021-08-05 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-30 00:00:00
  2021-08-05 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-30 00:00:00
  2021-10-29 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-08-06 10:00:00
  2021-08-06 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-08-09 00:00:00
  2021-08-20 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-08-20 00:00:00
  2021-08-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....