ČOV a kanalizácia Betlanovce

ID VO:
12433
Číslo z vestníka VO:
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021
Predpokladaná hodnota:
444 651,55 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
45252130-8 Zariadenie čističiek odpadovej vody
45252000-8 Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, montážnych prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby s názvom "ČOV a kanalizácia Betlanovce".
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Betlanovce
  Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
  IČO: 00328952

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.betlanovce.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 19:57:27

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-06-30 00:00:00
  2021-08-09 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2021-06-30 00:00:00
  2021-09-30 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-30 00:00:00
  2021-08-09 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-30 00:00:00
  2021-10-29 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-08-10 10:00:00
  2021-08-10 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-08-11 00:00:00
  2021-08-20 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-08-20 00:00:00
  2021-09-03 00:00:00
 • Komunikacia Ucastnik > VO
  2021-09-06 00:00:00
  2021-09-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...