Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany

ID VO:
12431
Číslo z vestníka VO:
vestník č.145/2021, 22.06.2021, 30009 - MST
Predpokladaná hodnota:
592 900,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
35261000-1 Informačné panely, 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy,
72400000-4 Internetové služby ,51411000-6 Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia,
80511000-9 Školenie pracovníkov
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov:
- Logický celok 1: Vnútorný informačný LCD panel
- Logický celok 2: Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel
- Logický celok 3: Vnútorný informačný kiosk
- Logický celok 4 a 5: Zástavkový vonkajší 2 a 4-riadkový informačný LED panel s ukotveným stojanom
- Logický celok 6: Verejná WIFI sieť
- Logický celok 7: Vonkajší 22-riadkový informačný LED panel + inštalácia a montáž
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • eurobus, a.s.
  Staničné námestie 9, 042 04 Košice
  IČO: 36211079

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.eurobus.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 07:34:11

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-06-16 00:00:00
  2021-08-12 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2021-06-16 00:00:00
  2021-08-12 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-16 00:00:00
  2021-08-12 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-16 00:00:00
  2021-09-30 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-08-13 10:00:00
  2021-08-13 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-08-16 00:00:00
  2021-08-31 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-08-31 00:00:00
  2021-09-10 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...