Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin

ID VO:
12428
Číslo z vestníka VO:
28854 - MST Vestník č. 134/2021
Dátum zverejnenia:
2021-07-20
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S107 279356-2021-SK
Predpokladaná hodnota:
4 170 348,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09123000 Zemný plyn
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin v súlade s STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn - Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. CNG musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky v zmysle vyššie uvedenej normy a vyhlášky NR SR č. 228/2014 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
Počas plnenia zmluvného vzťahu musí dodávka CNG zodpovedať príslušným platným normám. Dodávka CNG musí byť zabezpečená nepretržite a musí byť zabezpečená funkčnosť plniacej stanice podľa právnych predpisov a noriem nakoľko verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou čerpacou stanicou na CNG. Investičné a prevádzkové náklady čerpacej stanice musí v plnej miere znášať dodávateľ.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. "Opis predmetu zákazky", v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
  Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin
  IČO: 53560922

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, +421 908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 06:32:09

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2021-06-04 16:00:00
  2021-07-15 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-06-04 16:00:00
  2021-07-15 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-04 16:00:00
  2021-07-15 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-07-15 10:30:00
  2021-07-15 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-07-15 11:00:00
  2021-07-20 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-07-15 11:00:00
  2021-07-20 18:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-07-15 13:00:00
  2021-07-15 18:00:00
 • Doplnenie ziadosti o ucast
  2021-07-15 13:00:00
  2021-07-19 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-07-15 13:00:00
  2021-07-20 23:59:00
 • EA
  2021-07-23 09:00:00
  2021-07-23 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-07-23 11:00:00
  2021-07-30 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-08-02 13:00:00
  2021-08-16 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-04 15:00:00
  2021-08-20 10:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...