Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin

ID VO:
12428
Číslo z vestníka VO:
28854 - MST Vestník č. 134/2021
Dátum zverejnenia:
2021-07-20
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S107 279356-2021-SK
Predpokladaná hodnota:
4 170 348,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09123000 Zemný plyn
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin v súlade s STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn - Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. CNG musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky v zmysle vyššie uvedenej normy a vyhlášky NR SR č. 228/2014 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
Počas plnenia zmluvného vzťahu musí dodávka CNG zodpovedať príslušným platným normám. Dodávka CNG musí byť zabezpečená nepretržite a musí byť zabezpečená funkčnosť plniacej stanice podľa právnych predpisov a noriem nakoľko verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou čerpacou stanicou na CNG. Investičné a prevádzkové náklady čerpacej stanice musí v plnej miere znášať dodávateľ.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. "Opis predmetu zákazky", v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Oznámenie o výbere uchádzača_II v poradí.doc17.08.2021
Informácia o neuzatvorení Kúpnej zmluvy s úspešným.doc17.08.2021
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_upravená.doc02.08.2021
Oznámenie_úspešný.doc02.08.2021
Oznámenie_neúspešný.doc02.08.2021
Oznámenie o vylúčení uchádzača z verejného obstará.doc02.08.2021
Korigendum_2021-OJS127-336830-sk.pdf06.07.2021
oznamenie-31186_-_iox.pdf06.07.2021
Súťažné podklady_upravené.pdf01.07.2021
Kúpna zmluva_upravená.doc01.07.2021
Informácia pre uchádzačov.doc01.07.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc01.07.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc01.07.2021
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu_.doc01.07.2021
Harmonogram procesu vo_upravený.doc01.07.2021
Sútažné podklady.pdf07.06.2021
Prílohy SP a zmluvy.doc07.06.2021
oznamenie-28854_-_mst.pdf07.06.2021
Kúpna zmluva.doc04.06.2021
Oznámenie_2021-OJS107-279356-sk.pdf04.06.2021

Obstarávateľ

 • Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
  Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin
  IČO: 53560922

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, +421 908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 18:40:27

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....