HAVARIJNÁ OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

ID VO:
12427
Číslo z vestníka VO:
VO č. 135/2021 28986 - WYP
Predpokladaná hodnota:
248 738,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223 - 8 Obnova povrchu vozoviek
45233142 - 6 Práce na oprave ciest
45232424 - 0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45232451 - 8 Odvodňovacie a povrchové práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Bytča asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v celkovej cene za celé dielo, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. "Opis predmetu zákazky" v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
  IČO: 00 321 192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: +421/ 41 507 39 14
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 30.11.2021 01:07:44

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky