HAVARIJNÁ OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

ID VO:
12427
Číslo z vestníka VO:
VO č. 135/2021 28986 - WYP
Predpokladaná hodnota:
248 738,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223 - 8 Obnova povrchu vozoviek
45233142 - 6 Práce na oprave ciest
45232424 - 0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45232451 - 8 Odvodňovacie a povrchové práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Bytča asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v celkovej cene za celé dielo, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. "Opis predmetu zákazky" v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
  IČO: 00 321 192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: +421/ 41 507 39 14
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 07:54:31

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2021-06-07 16:00:00
  2021-07-08 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-06-07 16:00:00
  2021-07-08 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-07 16:00:00
  2021-07-08 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-07 16:00:00
  2021-08-10 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-07-08 10:30:00
  2021-07-08 11:30:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-07-08 10:30:00
  2021-07-08 20:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-07-08 10:30:00
  2021-07-08 20:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-07-08 13:00:00
  2021-07-08 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-07-08 13:00:00
  2021-07-09 10:00:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-07-10 12:00:00
  2021-07-16 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-07-21 13:00:00
  2021-07-23 12:00:00
 • Komunikacia Ucastnik > VO
  2021-06-07 16:00:00
  2021-08-10 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....