Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie

ID VO:
12424
Číslo z vestníka VO:
23078 - WYP Vestník č. 101/2021
Dátum zverejnenia:
2021-05-29
Predpokladaná hodnota:
372 798,80 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215000-7
45000000-7
45443000-4
45321000-3
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45261410-1
45262520-2
45432210-9
45330000-9
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia detských jaslí v mestskej časti Záturčie na ulici Furdeka v
komplexe materskej školy a detských jaslí s hospodárskym objektom, postavenom v rámci výstavby KBV v
osemdesiatych rokoch minulého storočia priamo na sídlisku. Objekt bývalých detských jaslí je samostatná
trojposchodová stavba navzájom prepojená s objektom materskej školy a hospodárskym objektom. Stavba je situovaná
na okraji obytného súboru KBV Záturčie severne od ulice Záturčianskej, južne od ulice Furdeka a zo západnej strany
susedí so zástavbou rodinných domov.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou marcoop Architektonický
ateliér s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. arch. Tibor Gombarček a podmienok stavebného
povolenia vydaným Obcou Sučany č. j. 2368/1/2019-Ry zo dňa 25.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
06.03.2019.
Dielo bude zrealizované v rozsahu nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Rekonštrukcia priestorov 1. a 2.NP. - oprávnené položky
SO 02 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - oprávnené náklady
SO 03 Zdvíhacia plošina - oprávnené položky
SO 04 Rekonštrukcia priestorov 3.NP. - neoprávnené položky
Realizácia rekonštrukcie stavby na detské jasle pozostáva z rekonštrukcie celej budovy, vybúrania ľahkých montovaných
priečok v priestoroch bývalých herní a spální a minima otvorov v murovaných a panelových priečkach, existujúcich
1/5
nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, výmeny okien a dverí, vrátane
interiérových, vyspravenia vnútorných omietok, kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov zdravotechniky,
elektroinštalácie, vykurovania a vetrania a výmeny vzduchu, rekonštrukciu bleskozvodu, nového zateplenia a opravenia
strešného plášťa. Z hľadiska stavebno-technického nevyžaduje žiadne zmeny vo vzťahu k okolitej zástavbe a v objekte
je možná okamžitá realizácia rekonštrukcie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Oznámenie o VVP_neúspešní.doc10.06.2021
Oznámenie o VVP_úspešný.doc10.06.2021
Informácia pre uchádzacov.doc25.05.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie č. 7. 724.05.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc21.05.2021
DJ ZÁTURČIE KPS 2021.zip21.05.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie c 4,5.doc21.05.2021
malý nákladný výtah.dwg18.05.2021
malý nákladný výtah.pdf18.05.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc18.05.2021
Zadanie A Rekonštrukcia Jaslí Martin - Záturcie op.xlsx18.05.2021
Zadanie B Rekonštrukcia Jaslí Martin - Záturcie zn.xlsx18.05.2021
Zadanie C Plošina Rekonštrukcia Jaslí Martin - Zát.xlsx18.05.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc13.05.2021
VV_Doplnenie rozpoctu o práce a dodávky pre plošin.xlsx13.05.2021
VV_Elektroinštalácia (Zadanie).xlsx13.05.2021
VV_Vykurovanie (Zadanie).xls13.05.2021
VV_VZT (Zadanie).xlsx13.05.2021
VV_Zdravotechnika (Zadanie).xls13.05.2021
oznamenie-23078_-_wyp.pdf29.04.2021
Súťažné podklady.pdf29.04.2021
Prílohy SP.doc29.04.2021
Zmluva o dielo.doc29.04.2021
Výkaz výmer [zadanie]_04.xlsx29.04.2021
Výkaz výmer_[zadanie].xlsx29.04.2021
Prístavba výťahu.zip29.04.2021
PD_technkuch vykur,VZT, ZVT.zip29.04.2021
PD_KPS,PO,EL,PEHB.zip29.04.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 19.08.2022 20:14:48

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky