Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie

ID VO:
12424
Číslo z vestníka VO:
23078 - WYP Vestník č. 101/2021
Predpokladaná hodnota:
372 798,80 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215000-7
45000000-7
45443000-4
45321000-3
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45261410-1
45262520-2
45432210-9
45330000-9
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia detských jaslí v mestskej časti Záturčie na ulici Furdeka v
komplexe materskej školy a detských jaslí s hospodárskym objektom, postavenom v rámci výstavby KBV v
osemdesiatych rokoch minulého storočia priamo na sídlisku. Objekt bývalých detských jaslí je samostatná
trojposchodová stavba navzájom prepojená s objektom materskej školy a hospodárskym objektom. Stavba je situovaná
na okraji obytného súboru KBV Záturčie severne od ulice Záturčianskej, južne od ulice Furdeka a zo západnej strany
susedí so zástavbou rodinných domov.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou marcoop Architektonický
ateliér s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. arch. Tibor Gombarček a podmienok stavebného
povolenia vydaným Obcou Sučany č. j. 2368/1/2019-Ry zo dňa 25.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
06.03.2019.
Dielo bude zrealizované v rozsahu nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Rekonštrukcia priestorov 1. a 2.NP. - oprávnené položky
SO 02 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - oprávnené náklady
SO 03 Zdvíhacia plošina - oprávnené položky
SO 04 Rekonštrukcia priestorov 3.NP. - neoprávnené položky
Realizácia rekonštrukcie stavby na detské jasle pozostáva z rekonštrukcie celej budovy, vybúrania ľahkých montovaných
priečok v priestoroch bývalých herní a spální a minima otvorov v murovaných a panelových priečkach, existujúcich
1/5
nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, výmeny okien a dverí, vrátane
interiérových, vyspravenia vnútorných omietok, kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov zdravotechniky,
elektroinštalácie, vykurovania a vetrania a výmeny vzduchu, rekonštrukciu bleskozvodu, nového zateplenia a opravenia
strešného plášťa. Z hľadiska stavebno-technického nevyžaduje žiadne zmeny vo vzťahu k okolitej zástavbe a v objekte
je možná okamžitá realizácia rekonštrukcie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 16:07:00

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-04-29 16:00:00
  2021-05-25 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-04-29 16:00:00
  2021-05-25 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-04-29 16:00:00
  2021-05-25 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-04-29 16:00:00
  2021-06-30 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-05-25 10:30:00
  2021-05-25 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-05-25 10:30:00
  2021-05-25 20:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-05-25 10:30:00
  2021-05-25 20:00:00
 • Doplnenie ziadosti o ucast
  2021-05-25 13:00:00
  2021-05-27 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-05-25 13:00:00
  2021-05-27 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-05-25 13:00:00
  2021-05-27 23:59:00
 • EA
  2021-05-31 09:00:00
  2021-05-31 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-05-31 12:00:00
  2021-06-07 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-06-08 13:00:00
  2021-06-18 12:00:00

Najčastejšie otázky