Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa

ID VO:
12423
Číslo z vestníka VO:
21811 - WYP Vestník č. 97/2021
Dátum zverejnenia:
2021-05-18
Predpokladaná hodnota:
490 485,17 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212410-3
45000000-7
45112000-5
45111300-1
45300000-0
45321000-3
45432210-9
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45443000-4
45421100-5
45330000-9
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra spojené so zmenou v
užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním (2. stupeň prestupného bývania). Stavebné úpravy sa týkajú
hlavne vnútornej dispozície, a to vybúraním potrebných otvorov v nenosných priečkach pre navrhovanú dispozíciu bytov,
existujúcich nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, vnútorných rozvodov vody
a elektriky, dverných a okenných konštrukcií vrátane zárubní. Stavba bude rekonštruovaná v dvoch etapách, pričom v
prvej etape bude v rámci projektu po rekonštrukcii navrhnutých 18 bytov, z toho 4 garsónky, 8 jednoizbových a 6
dvojizbových bytov. V každom byte bude samostatná kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a samostatná kuchynská linka.
Dielo bude zrealizované podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer vypracovaného a podpísaného
odborne spôsobilou osobou a označeného odtlačkom jej pečiatky.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.09.2021 10:31:35

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky