Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin – zateplenie, II. etapa

ID VO:
12420
Číslo z vestníka VO:
16852 - WYP Vestník č. 78/2021
Dátum zverejnenia:
2021-04-21
Predpokladaná hodnota:
185 833,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45443000-4
45321000-3
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45262600-7
45261410-1
45261420-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia zateplenia budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin. Pri stavebných úpravách sa
uvažuje s dodatočným zateplením obvodových konštrukcií strešného plášťa a obvodových múrov objektu. Predmetom
projektu je aj realizácia bleskozvodu.
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú
dokumentáciu, výkazov výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_upravená.doc26.04.2021
Odpovede na žiadosti o vysvetlenie_Na vedomie 4,5.doc20.04.2021
6_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc20.04.2021
7_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc20.04.2021
8_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc20.04.2021
9_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc20.04.2021
1_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc19.04.2021
2_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc19.04.2021
3_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc19.04.2021
Výkaz výmer_Bleskozvod (Zadanie).xls19.04.2021
oznamenie-16852_-_wyp.pdf30.03.2021
Súťažné podklady.pdf30.03.2021
Projektová dokumentácia.zip30.03.2021
Zadanie výkaz výmer.xlsx30.03.2021
Zmluva o dielo.doc30.03.2021
Prílohy SP.doc30.03.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 08:15:52

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....