Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“

ID VO:
12419
Číslo z vestníka VO:
15970 - WYP Vestník č. 71/2021
Dátum zverejnenia:
2021-04-13
Predpokladaná hodnota:
3 562 862,25 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
45000000-7
45233000-9
45223300-9
77300000-3
77315000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia výstavby objektov pre centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby,
ktoré bude situované v mestskej časti Podháj. Jedná sa o ubytovacie zariadenie, v ktorom sa poskytuje pobytová forma
sociálnej služby (celoročná, týždenná alebo denná) pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Riešené územie sa nachádza na parcelách KN-C 3730/140, 3730/243, 244,
245, 3730/173, 3730/175, KN-E 4264 (KN-C 3731/9) v k.ú. Martin. Celý areál bude oplotený, v rámci areálu je
navrhnutá oddychová zóna formou lokálneho parku pre klientov zariadenia.
Navrhovaný objekt je nepodpivničená, jednopodlažná stavba, 2.NP je navrhnuté len v centrálnej časti nad hlavným
vstupom do objektu. Dispozične bude objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej strane pavilón A, lôžkovú
časť na severnej strane - pavilón B. V centrálnej časti je umiestnený hlavný vstup do objektu, zázemie zariadenia
(sklady, sociálne zariadenia), výdajňa jedál s jedálňou, denný stacionár (DS) s príslušenstvom. V pavilóne A bude 13
dvojlôžkový izieb, ktoré budú slúžiť ako zariadenie pre seniorov (ZPS). V pavilóne B bude 5 dvojlôžkových izieb, ktoré
budú slúžiť ako zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a 6 dvojlôžkových izieb ako zariadenie pre seniorov (ZPS).
Každá z izieb má svoje hygienické zariadenie (WC, umývadlo, sprcha).
Na 2.NP bude umiestnené zázemie pre zamestnancov šatne, sociálne zariadenia, kancelárie, zasadačky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Vylúcenie uchádzaca z VO.doc28.04.2021
Oznámenie o VVP_neúspešní.doc28.04.2021
Oznámenie o VVP_úspešný.doc28.04.2021
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-upravená.doc20.04.2021
15_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc09.04.2021
16_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc09.04.2021
17_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc09.04.2021
4_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.04.2021
7_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.04.2021
12_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.04.2021
13_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.04.2021
14_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc08.04.2021
SO 001_EPS-VV.xlsx08.04.2021
SO 001ARC Doplnok_2021_04_07.xlsx08.04.2021
3_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc06.04.2021
6_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc06.04.2021
9_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc06.04.2021
10_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc06.04.2021
11_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc06.04.2021
8_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc31.03.2021
5_Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie.doc30.03.2021
Oznámenie o výsledku vybavenia_žiadosti o nápravu.doc30.03.2021
Prílohy_SP.doc30.03.2021
1_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc25.03.2021
SO 001_EL-vv.xlsx25.03.2021
2_Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc25.03.2021
Súťažné podklady.pdf19.03.2021
oznamenie-15970_-_wyp.pdf19.03.2021
Zmluva o dielo_návrh.doc19.03.2021
Zadanie_vykaz vymer.zip19.03.2021
dsp_css_podhaj.zip19.03.2021

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 07:43:01

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky