Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin

ID VO:
12412
Číslo z vestníka VO:
14038 - WYS Vestník č. 53/2021
Dátum zverejnenia:
2021-03-10
Predpokladaná hodnota:
213 900,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
98371110-8
98371111-5
45215400-1
79993000-1
98390000-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov,
jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku
vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky.
Údržba pohrebiska a správa domu smútku bude vykonávaná na Ul. Sklabinskej, pohrebiska Jahodnícky cintorín,
pohrebiska a domu smútku v Martine Kolónia Hviezda, pohrebiska v Martine Priekopa, pohrebiska Partizánsky cintorín,
pamätníka Bukoviny a pohrebiska Záturčiansky cintorín.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky a požiadavky k predmetu plnenia zákazky sú uvedené v časti B. Opis
predmetu zákazky Súťažných podkladov v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky,
ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Branislav Bella
  Telefón: +421 434204157 / 434204136
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:32:29

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....