Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin

ID VO:
12411
Číslo z vestníka VO:
12721 - WYP Vestník č. 45/2021
Predpokladaná hodnota:
1 200 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223 – 8 Obnova povrchu vozoviek
45233142 – 6 Práce na oprave ciest
45432112 – 2 Kladenie dlažby
45232424 – 0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45232451 – 8 Odvodňovacie a povrchové práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta
Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene
za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy alebo rekonštrukcie poškodenia
komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovej cene
za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy
a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach
do 100 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň
a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Pri opravách a rekonštrukciách zámkovou dlažbou sa jedná o opravy a rekonštrukcie
komunikácií zámkovou dlažbou počas celého roka, ale v malých častiach do 30 m2. Výzva
zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne
na 10 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet
diela) budú realizované v priebehu rokov 2021-2022 na základe výzvy objednávateľa,
s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie,
chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín
pri havarijných opravách a rekonštrukciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“
v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:14:33

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....