Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin

ID VO:
12411
Číslo z vestníka VO:
12721 - WYP Vestník č. 45/2021
Predpokladaná hodnota:
1 200 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223 – 8 Obnova povrchu vozoviek
45233142 – 6 Práce na oprave ciest
45432112 – 2 Kladenie dlažby
45232424 – 0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45232451 – 8 Odvodňovacie a povrchové práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta
Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene
za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy alebo rekonštrukcie poškodenia
komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovej cene
za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy
a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach
do 100 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň
a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Pri opravách a rekonštrukciách zámkovou dlažbou sa jedná o opravy a rekonštrukcie
komunikácií zámkovou dlažbou počas celého roka, ale v malých častiach do 30 m2. Výzva
zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne
na 10 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet
diela) budú realizované v priebehu rokov 2021-2022 na základe výzvy objednávateľa,
s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie,
chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín
pri havarijných opravách a rekonštrukciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“
v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


VYHODNOTENIE

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 07:18:08

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-02-11 16:00:00
  2021-03-04 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-02-11 16:00:00
  2021-03-04 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-02-11 16:00:00
  2021-03-04 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-03-04 10:30:00
  2021-03-04 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-03-04 10:30:00
  2021-03-04 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-03-04 10:30:00
  2021-03-04 18:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-03-04 13:00:00
  2021-03-04 22:00:00
 • doplnenie ponúk
  2021-03-04 13:00:00
  2021-03-08 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-03-04 14:00:00
  2021-03-04 23:00:00
 • Elektronická aukcia Časť 1
  2021-03-09 09:00:00
  2021-03-09 09:30:00
 • Elektronická aukcia Časť 2
  2021-03-09 09:30:00
  2021-03-09 10:00:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-03-09 13:00:00
  2021-03-16 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-03-17 13:00:00
  2021-03-31 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-02-11 15:00:00
  2021-03-31 10:00:00

Najčastejšie otázky