2 x Nájomný bytový dom 12 b. j. s technickou vybavenosťou

ID VO:
12409
Číslo z vestníka VO:
43/2021 - 12319 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 322 635,43 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
71242000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytových domov s technickou vybavenosťou, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a inžinierskej činnosti súvisiacej vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Zemianska Olča
  Obecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča
  IČO: 00306720

  Kontakt: Ivan Válek
  Telefón: +421 357796108
  Web:
  Email: info@zemianskaolca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:50:13

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...