SKATEPARK MARTIN

ID VO:
12401
Číslo z vestníka VO:
44650 - WYP Vestník č. 259/2020
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
196 158,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212200-8
45000000-7
45223000-6
45232130-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavby športového skateparku ucelená celobetónová stavba (povrchová športová
prekážka vo voľnom priestore), ktorá neobsahuje žiadne obytné ani pobytové miestnosti a je členená na stavebné
objekty:
SO 01 Skatepark
SO 02 Vsakovací objekt
Stavba má tri hlavné výškové úrovne a je doplnená skateovými prekážkami, railamy a bazénom. Stavba je
železobotónová, tvorená vystuženou škrupinou betónovanou nástrekom na vopred vytváranom podklade. Vlastnú plochu
skateparku je možné riešiť farebne, ale taktiež ponechať v prírodnom odtieni betónu.
Skatepark je navrhnutý na ploche 990 m2 z toho spevnená betónová plocha 890 m2 a zatrávnená časť 100 m2
poprípade môže byť vysadená nízkymi kríkmi.
Momentálnu kapacitu parku je nutné zohľadniť bezpečnosťou prevádzky, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ parku v
súlade s prevádzkovým poriadkom.
Celý skatepark je navrhnutý ako železobetónová konštrukcia vyhotovená zo železobetónu podľa STN En 206. Pri zrení
betónu bude dôležité dodržiavať pravidlá následného ošetrovania betónu po betonáži v dobe je zrenia, ktoré trvá 28 dní
pre dosiahnutie výpočtovej pevnosti ( v závislosti na teplote) podľa STN EN 13670. Stavba je tvorená vystuženou
škrupinou betónovanou nastriekaním na vopred vytváranom podklade. Vodorovné plochy budú dilatované v celkoch 6x6
1/6
m. Celý park je ďalej doplnený kovovými trubkovými prekážkami tzv. raily. Skatepark je navrhnutý v súlade s európskou
normou DIN EN 14974 + A1.
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú
dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 08:36:37

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....