Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov

ID VO:
12399
Číslo z vestníka VO:
44080 - MSS Vestník č. 253/2020
Dátum zverejnenia:
2021-01-07
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S233 30/11/2020 575479-2020-SK
Predpokladaná hodnota:
500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72246000 Systémové poradenstvo
72267100 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72611000 Technické počítačové podporné služby
80511000 Školenie pracovníkov
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS) a jeho nadstavieb CG options, geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV), portálového riešenia CG portál ISS vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Martin a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2021 až 2024 v nasledovnom členení:
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hotline podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Mgr. Milan Matuška
  Telefón: +421 434204157 / 434204495
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 08:25:46

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-11-30 15:00:00
  2021-01-07 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-11-30 15:00:00
  2021-01-07 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-11-30 15:00:00
  2021-01-07 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-01-07 10:30:00
  2021-01-07 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-01-07 10:30:00
  2021-01-07 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-01-07 12:00:00
  2021-01-07 18:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-01-07 12:00:00
  2021-01-07 18:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-01-07 12:00:00
  2021-01-11 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-01-07 12:00:00
  2021-01-07 22:00:00
 • EA
  2021-01-12 09:00:00
  2021-01-12 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-01-12 13:00:00
  2021-01-19 23:59:00
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  2021-01-12 13:00:00
  2021-01-20 15:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-11-30 15:00:00
  2021-02-05 10:00:00

Najčastejšie otázky