USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany

ID VO:
12397
Číslo z vestníka VO:
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020
Predpokladaná hodnota:
128 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33100000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom navrhovanej zákazky je dodanie USG prístroja najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lipany
  Krivianska, 082 71 Lipany
  IČO: 00327379

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.lipany.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:51:42

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....