Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa

ID VO:
12395
Číslo z vestníka VO:
38620 - WYP Vestník č. 224/2020
Dátum zverejnenia:
2020-11-19
Predpokladaná hodnota:
564 210,82 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45112000-5
45111300-1
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45432210-9
45421100-5
45330000-9
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu sociálnych zariadení a šatní v areáli letného amfiteátra v Martine, kam
sa presťahuje Centrum voľného času Kamarát.
Existujúci objekt Sociálnych zariadení a šatní pre amfiteáter v Martine je situovaný na východnom okraji mesta Martin v
lokalite Malá hora v tzv. martinskej akropole medzi Slovenským národným múzeom a Národným cintorínom, na okraji
mestského centra na parcelách KN-C č. 1859/26, 1859/5 k. ú. Martin. Objekt bol navrhnutý ako vstupný objekt do
areálu amfiteátra na jeho západnom okraji vo väzbe na ulicu Šoltésovú, z ktorej aj hlavný vstup do areálu. Stavba je v
súčasnosti nevyužívaná a je ihneď spôsobilá pre realizáciu stavebných úprav a prístavby.
Návrh stavebných úprav a prístavby objektu na zariadenie pre CVČ Kamarát vychádza z funkčno-prevádzkových
požiadaviek a lokalitného programu investora a je v súlade s územným plánom sídelného útvaru Martin a urbanistických
a územno-technických a prírodných podmienok v danej lokalite.
Pri návrhu stavebných úprav a prístavby výťahu sa vychádzalo z existujúceho stavu objektu a samotnej dispozície, jej
hmotovo-priestorového a výškového usporiadania, so snahou maximálne využiť existujúcu dispozíciu a minimalizovať
tým rozsah stavebných úprav. Taktiež sa rešpektoval existujúci dopravný skelet a prírodný potenciál územia s
existujúcou zeleňou. Pri architektonickom návrhu stavebných úprav išlo o čo najefektívnejšie využitie existujúcej stavby
s cieľom vytvoriť, kvalitné podmienky na fungovanie a prevádzku CVČ Kamarát. Výška zástavby a vzhľad budovy sa
stavebnými úpravami nemenia. Priestorová kompozícia je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a mierky
prostredia.
1/7
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú
dokumentáciu, výkazov výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Upresnená Odpoved na žiadost o vysvetlenie c2.doc12.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc12.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 10.doc12.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 11.doc12.11.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc11.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc10.11.2020
Zadanie_EZS.xlsx10.11.2020
Zadanie_amfik_SLP.xlsx10.11.2020
Doplnený VV- Stavebné úpravy budovy sociálne zaria.xlsx05.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc05.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 2.docx05.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc05.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc05.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc05.11.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc05.11.2020
oznamenie-38620_-_wyp.pdf27.10.2020
Súťažné podklady.doc27.10.2020
Zadanie Výkaz výmer.zip27.10.2020
Prílohy SP.doc27.10.2020
Zmluva o dielo.doc27.10.2020
Zmluva o protikorupčných opatreniach.doc27.10.2020
Projektova dokumentacia cast 1.zip27.10.2020
Projektova dokumentacia cast 2.zip27.10.2020

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.11.2020 03:15:04

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-10-27 13:00:00
  2020-11-19 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-10-27 13:00:00
  2020-11-12 23:59:00
 • predkladanie ponuk
  2020-10-27 13:00:00
  2020-11-19 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-10-27 13:00:00
  2020-12-21 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-11-19 10:30:00
  2020-11-19 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2020-11-19 10:30:00
  2020-11-20 09:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-11-19 10:30:00
  2020-11-20 09:00:00
 • Doplnenie ziadosti o ucast
  2020-11-19 13:00:00
  2020-11-23 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2020-11-19 13:00:00
  2020-11-20 09:00:00
 • Výzva na EA
  2020-11-19 13:00:00
  2020-11-20 22:00:00
 • EA
  2020-11-25 09:00:00
  2020-11-25 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-11-25 12:00:00
  2020-12-02 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-12-03 13:00:00
  2020-12-21 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....