Dodávka a distribúcia elektrickej energie

ID VO:
12393
Číslo z vestníka VO:
č.217/2020 zo dňa 19.10.2020, zn.36402-MST
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S202 488021-2020-SK
Predpokladaná hodnota:
137 500,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č.1) vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí
zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade
s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z z.., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2021 od 00:00:00 hod. do
31.12.2021 do 23:59:59 hod.
Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je objednávateľ pripojený. Objednávateľ nie je
vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta. Po uzavretí zmluvy bude zaslaná dodávateľovi
príloha zoznamu odberných miest, s adresami odberných miest a skutočne odobratou elektrickou energiou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Tibor Chorvát
  Telefón: +421 434204157 / 434204458
  Web: http://www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:23:31

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...