Dodávka a distribúcia elektrickej energie

ID VO:
12393
Číslo z vestníka VO:
pripravuje sa
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S202 488021-2020-SK
Predpokladaná hodnota:
137 500,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č.1) vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí
zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade
s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z z.., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2021 od 00:00:00 hod. do
31.12.2021 do 23:59:59 hod.
Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je objednávateľ pripojený. Objednávateľ nie je
vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta. Po uzavretí zmluvy bude zaslaná dodávateľovi
príloha zoznamu odberných miest, s adresami odberných miest a skutočne odobratou elektrickou energiou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Tibor Chorvát
  Telefón: +421 434204157 / 434204458
  Web: http://www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.10.2020 21:36:12

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-10-16 09:00:00
  2020-11-16 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-10-16 09:00:00
  2020-11-16 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-10-16 09:00:00
  2020-11-16 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-11-16 10:30:00
  2020-11-16 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2020-11-16 10:30:00
  2020-11-16 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-11-16 10:30:00
  2020-11-16 18:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-11-16 12:00:00
  2020-11-16 18:00:00
 • doplnenie ponúk
  2020-11-16 12:00:00
  2020-11-19 23:59:00
 • Výzva na EA
  2020-11-16 12:00:00
  2020-11-17 09:00:00
 • EA
  2020-11-20 09:00:00
  2020-11-20 09:30:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....