NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

ID VO:
12391
Číslo z vestníka VO:
35080 - MNA - Vestník č. 213/2020
Predpokladaná hodnota:
28 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Mesto Martin, ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj
ÚHAM), vyhlasuje ku dňu 09.10.2020 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž
návrhov na komplexné riešenie priestorov Námestia SNP, ktoré uzatvára južnú časť Pešej zóny
v centre mesta vrátane priestoru Pred nemocnicou, ktorý od seba oddeľuje Kohútova ulica, ako
projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 125 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov
a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016z v znení neskorších zmien
(zverejnené na www.komarch.sk ).
Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Útvarom hlavného architekta mesta a Mestom
Martin budú prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa
21.09.2020. Po prerokovaní, dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty budú predložené na
overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overí
overením č.: KA 628/2020 zo dňa 06.10.2020.
Vyhlásenie súťaže návrhov bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk,
v Úradnom vestníku EU na stránke TED na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na
internetovej stránke www.archinfo.sk a na internetovej stránke vyhlasovateľa - na oficiálnej stránke
ÚHAM Martin: http://www.martin.sk/uha.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Útvar hlavného architekta mesta Martin
  Námestie S.H. Vajanského č. 1,036 49 Martin
  IČO:

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, MsÚ Martin
  Telefón: +421 43 4204 157, +421 908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:07:56

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky