ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

ID VO:
12386
Číslo z vestníka VO:
32535 - MSS Vestník č. 193/2020
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S177 426722-2020-SK
Predpokladaná hodnota:
500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72246000-1 - Systémové poradenstvo
72267100-0 - Údržba programového vybavenia ( softvér) informačných technológií
72611000-6 - Technické počítačové podporné služby
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od
spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS) a jeho nadstavieb CG options,
geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV),
portálového riešenia CG portál ISS vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Martin
a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2021 až 2024 v
nasledovnom členení:
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hotline podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady
uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"
Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
  IČO: 00 316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Mgr. Milan Matuška
  Telefón: +421 434204157, :+421/43-4204 495, 0905 459 540
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 20:23:28

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-09-11 09:00:00
  2020-10-13 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-09-11 09:00:00
  2020-10-13 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-09-11 09:00:00
  2020-10-13 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-10-13 10:30:00
  2020-10-13 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2020-10-13 10:30:00
  2020-10-14 09:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-13 10:30:00
  2020-10-14 09:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-10-13 12:00:00
  2020-10-14 09:00:00
 • Žiadosť o vysvetlenie ponuky a doplnenie doklado
  2020-10-13 12:00:00
  2020-10-15 00:00:00
 • Výzva na EA
  2020-10-13 14:00:00
  2020-10-16 09:00:00
 • EA
  2020-10-20 09:00:00
  2020-10-20 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-10-20 13:00:00
  2020-10-27 00:00:00
 • zverejnenie výsledku
  2020-10-28 13:00:00
  2020-10-06 15:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-09-11 09:00:00
  2020-11-13 10:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...