Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa

ID VO:
12378
Číslo z vestníka VO:
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
3 883 381,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec. Rekonštrukcia cesty II/534 rešpektuje jestvujúcu priestorovú polohu cesty so šírkou jazdných pruhov 3,5 m, upravuje vodiaci prúžok na šírku 0,25 m. Spevnená krajnicu bude šírky 1,50 m (pre kategóriu C 11,5/80).
Rekonštrukcia komunikácie v úseku SO 01 spočíva vo výmene horných asfaltových vrstiev vozovky podľa miery ich rozrušenia a únosnosti v celkovej hrúbke 170 - 190 mm so zabudovaním plošných výstužných prvkov na zvýšeniu únosnosti s vybudovaním hĺbkových trativodov pod rigolmi (SO 04), ktoré sa zrekonštruujú.
V úseku SO 02.1 v km 0,000 - 0,540 a 1,400 1,900 (spolu 1040 m) spočíva rekonštrukcia vo výmene horných asfaltových vrstiev vozovky podľa miery ich rozrušenia a únosnosti v celkovej hrúbke 160 - 180 mm so zabudovaním plošných výstužných prvkov na zvýšeniu únosnosti. V úseku km 0,540 1,400 a 1,900 2,567 (spolu 1527 m) sa vzhľadom na nízku únosnosť vozovky vybuduje nová konštrukcia vozovky vrátane úpravy podložia.
V rámci II. etepy rekonštrukcie cesty II/534 budú zrekonštruované aj existujúce rigoly (SO 04 a SO 05.1), bezpečnostné zariadenia a obnovené bude zvislé a vodorovné dopravné značenie dotknutého úseku cesty.
Na mostných objektoch SO 06 a SO 07bude v rámci rekonštrukcie cesty riešená rekonštrukcia mostného zvršku. Jestvujúci zvršok bude odstránený po úroveň povrchu nosnej konštrukcie, vybuduje sa spriahujúca doska, hydroizolačná vrstva, nové rímsy s bezpečnostnými zariadeniami a nová asfaltová vozovka.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 20:11:29

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-10-12 11:00:00
  2020-10-12 11:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-12 11:30:00
  2020-10-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....