Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa

ID VO:
12378
Číslo z vestníka VO:
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
3 846 259,46 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec. Rekonštrukcia cesty II/534 rešpektuje jestvujúcu priestorovú polohu cesty so šírkou jazdných pruhov 3,5 m, upravuje vodiaci prúžok na šírku 0,25 m. Spevnená krajnicu bude šírky 1,50 m (pre kategóriu C 11,5/80).
Rekonštrukcia komunikácie v úseku SO 01 spočíva vo výmene horných asfaltových vrstiev vozovky podľa miery ich rozrušenia a únosnosti v celkovej hrúbke 170 - 190 mm so zabudovaním plošných výstužných prvkov na zvýšeniu únosnosti s vybudovaním hĺbkových trativodov pod rigolmi (SO 04), ktoré sa zrekonštruujú.
V úseku SO 02.1 v km 0,000 - 0,540 a 1,400 1,900 (spolu 1040 m) spočíva rekonštrukcia vo výmene horných asfaltových vrstiev vozovky podľa miery ich rozrušenia a únosnosti v celkovej hrúbke 160 - 180 mm so zabudovaním plošných výstužných prvkov na zvýšeniu únosnosti. V úseku km 0,540 1,400 a 1,900 2,567 (spolu 1527 m) sa vzhľadom na nízku únosnosť vozovky vybuduje nová konštrukcia vozovky vrátane úpravy podložia.
V rámci II. etepy rekonštrukcie cesty II/534 budú zrekonštruované aj existujúce rigoly (SO 04 a SO 05.1), bezpečnostné zariadenia a obnovené bude zvislé a vodorovné dopravné značenie dotknutého úseku cesty.
Na mostných objektoch SO 06 a SO 07bude v rámci rekonštrukcie cesty riešená rekonštrukcia mostného zvršku. Jestvujúci zvršok bude odstránený po úroveň povrchu nosnej konštrukcie, vybuduje sa spriahujúca doska, hydroizolačná vrstva, nové rímsy s bezpečnostnými zariadeniami a nová asfaltová vozovka.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf28.01.2021
28. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 19.pdf15.12.2020
27. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 18.pdf14.12.2020
26. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 17.pdf08.12.2020
24. Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf07.12.2020
25. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 16.zip07.12.2020
23. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15.pdf04.12.2020
22. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 14.zip03.12.2020
21. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13.pdf02.12.2020
20. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.zip01.12.2020
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf26.11.2020
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip19.11.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf16.11.2020
15. Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf03.11.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip03.11.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip30.10.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip26.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf05.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf29.09.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf22.09.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf21.09.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip07.09.2020
1. Výzva na predloženie ponuky.pdf25.08.2020
2. Súťažné podklady.docx25.08.2020
3. Návrh ZoD.docx25.08.2020
4. Výkaz výmer.xlsx25.08.2020
5. JED.docx25.08.2020
6. Projektová dokumentácia_cast_1.zip25.08.2020
7. Projektová dokumentácia_cast_2.zip25.08.2020

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:47:01

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...