Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné

ID VO:
12377
Číslo z vestníka VO:
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 410 349,59 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka. V rámci predmetnej stavebnej úpravy je navrhnuté stabilizovanie cestného telesa cesty druhej triedy, zlepšenie odtokových pomerov komunikácie a aj priľahlého územia, zlepšenie povrchových vlastností vozovky a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.11.2020 02:53:23

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2021-01-31 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-12-14 12:00:00
  2020-12-14 12:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-12-14 12:30:00
  2021-01-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...