Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné

ID VO:
12377
Číslo z vestníka VO:
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 410 349,59 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka. V rámci predmetnej stavebnej úpravy je navrhnuté stabilizovanie cestného telesa cesty druhej triedy, zlepšenie odtokových pomerov komunikácie a aj priľahlého územia, zlepšenie povrchových vlastností vozovky a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf28.01.2021
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf26.11.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf16.11.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip03.11.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip29.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip26.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip19.10.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf05.10.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf21.09.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf18.09.2020
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf07.09.2020
1. Výzva na predloženie ponuky.pdf25.08.2020
2. Súťažné podklady.docx25.08.2020
3. Návrh ZoD.docx25.08.2020
4. Výkaz výmer.xls25.08.2020
5. JED.docx25.08.2020
6. Projektová dokumentácia.zip25.08.2020

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:32:07

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...