Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník

ID VO:
12376
Číslo z vestníka VO:
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 113 653,25 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce. V rámci predmetnej stavebnej úpravy je navrhnuté:
Výmena obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu
Rekonštrukcia mostných objektov
Úprava priepustov a odvodňovacích zariadení
Výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov

Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf28.01.2021
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf26.11.2020
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf16.11.2020
16. Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf03.11.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip03.11.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.zip29.10.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip26.10.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf20.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf05.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf25.09.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf21.09.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf16.09.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf07.09.2020
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf31.08.2020
1. Výzva na predloženie ponuky.pdf25.08.2020
2. Súťažné podklady.docx25.08.2020
3. Návrh ZoD.docx25.08.2020
4. Výkaz výmer.xlsx25.08.2020
5. JED.docx25.08.2020
6. Projektová dokumentácia.zip25.08.2020

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:34:25

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...