ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa

ID VO:
12368
Číslo z vestníka VO:
23101 - WYP Vestník č. 137/2020
Dátum zverejnenia:
2020-07-22
Predpokladaná hodnota:
1 641 272,45 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45212200-8
45223000-6
45232150-8
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45330000-9
45400000-1
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami,
príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej
kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4,
1025/18, 1025/19, 1030/11 a 1030/12, 3379/28, 3379/29 a k. ú. Záturčie 418/10, 418/12, 418/11, 418/9.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o.,
Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik a podmienok stavebného povolenia.
Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
-dočasné dopravné značenie;
-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy, štrkov alebo výsev trávy, ak bude potrebné a
pod.
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
-náklady na likvidáciu odpadu;
-zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;
-geodetické vytýčenie stavby.
Táto 2. etapa výstavby bude rozdelená v rámci realizácie stavby na 4 fázy (časti) výstavby. V 1. fáze výstavby je
1/7
plánovaná kompletná dostavba 2. etapy futbalového areálu, ktorého súčasťou je objekt zázemia šatní, objekt správcu a
objekt hygienických zariadení. V areáli ihriska sa budú dorábať aj okolité plochy vnútri areálu ihriska. V tejto fáze bude
vybudovaná dažďová kanalizácia zo striech a z ciest, spolu s príjazdovou komunikáciou, otočou pre autobusy a časťou
parkovacích miest 7ks. Zvyšná časť parkovacích miest bude upravená do ŠD. V tejto fáze bude vybudovaná aj splašková
kanalizácia a budú uložené chráničky pre budúce elektro-rozvody a verejné osvetlenie. V 2. fáze výstavby je
naplánovaná výstavba okolia futbalového areálu - Areálové komunikácie a drobné športoviská, spolu v výstavbou
verejného osvetlenia a osvetlenia časti pump-truck. 3. fáza výstavby zahŕňa dostavbu parkovacích miest napojený na
príjazdovú komunikáciu v počte 81ks. V 4. fáze sa v areáli prevedú sadové úpravy a celkové dokončenie areálu vo forme
terénnych úprav.
Predmetom diela je stavba členená na:
Časť 1. Zázemie tréningového areálu a príjazdová komunikácia
Časť 2. Areálové komunikácie a drobné športoviska
Časť 3. Parkovacie plochy
Časť 4. Sadové úpravy
Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 09/UHI/2020 ( Príloha č. 2 k
Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú
dokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:25:18

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...