Tréningový zimný štadión

ID VO:
12366
Číslo z vestníka VO:
22427 - WYP Vestník č. 130/2020
Dátum zverejnenia:
2020-07-15
Predpokladaná hodnota:
2 206 815,95 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212224 - 2 Stavebné práce na štadiónoch
45212211 - 8 Stavebné práce na objektoch klzísk
45000000 - 7 Stavebné práce
45111300 - 1 Demontážne práce
45262600 - 7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45331230 - 7 Inštalovanie chladiacich zariadení
45262520 - 2 Murárske práce
45330000 - 9 Kanalizačné a sanitárne práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy rozostavaného objektu tréningovej haly, ktoré zohľadňujú plánovanú prístavbu priestorov pre funkčné využitie tréningovej haly v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Alexander Koban, KOBAN architects, Cesta k lesu 9, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom mesto Vrútky č. 2756/2008 - Ry zo dňa 04.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2008, v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa).
Dielo je navrhnuté na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa p. č. KN-C 3534/1, KN-C 3534/6 a 3534/7 v k. ú. Martin.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.doc21.07.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie_18-21.zip08.07.2020
VV_TZŠ_ zadanie.xls08.07.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie_14.doc01.07.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie_15.doc01.07.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie_16.doc01.07.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie_17.doc01.07.2020
oznamenie-22911.pdf29.06.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie_13.doc29.06.2020
Súťažné podklady-nahradené.doc25.06.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie_1-12.zip24.06.2020
oznamenie-22427_-_wyp.pdf19.06.2020
Sútažné podklady.doc18.06.2020
Výkaz výmer (zadanie).zip18.06.2020
Zmluva o dielo.doc18.06.2020
Zmluva o protikorupcných opatreniach.doc18.06.2020
Prílohy SP.doc18.06.2020
Projektová Dokumentácia.zip18.06.2020

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:12:34

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky