USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené)

ID VO:
12362
Číslo z vestníka VO:
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020
Predpokladaná hodnota:
127 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33100000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom "USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lipany
  Krivianska 1, 082 71 Lipany
  IČO: 00327379

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.lipany.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:10:20

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...