Tréningový zimný štadión

ID VO:
12358
Číslo z vestníka VO:
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020
Predpokladaná hodnota:
2 398 341,26 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212224-2
45212211-8
45000000-7
45111300-1
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45331230-7
45262520-2
45330000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy rozostavaného objektu tréningovej haly, ktoré zohľadňujú plánovanú prístavbu priestorov pre funkčné využitie tréningovej haly v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Alexander Koban, KOBAN architects, Cesta k lesu 9, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom mesto Vrútky č. 2756/2008 Ry zo dňa 04.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2008, v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa).
Rozostavaný objekt tréningovej haly sa nachádza v areáli existujúceho zimného štadióna na Ulici Gorkého, v západnej časti mesta Martin, na parcele č. 3534/1.

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty :
Hlavný stavebný objekt:
SO 01Tréningová hala s umelou ľadovou plochou
SO 02 NN prípojka
SO 03 Rozvod pitnej a požiarnej vody
SO 04 Kanalizácia dažďová a ORL
SO 05 Kanalizácia splašková
SO 06Spevnené plochy a parkoviská
Prevádzkové súbory:
PS 01Chladenie ľadovej plochy
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
zruseniesutaze.doc17.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 23.doc15.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 24.doc15.04.2020
FINAL_4-2020 - TRÉNINGOVÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - AKTUALIZ.xlsx15.04.2020
ASR 15_OPRAVENÉ SKLADBY PODLÁH .pdf15.04.2020
PLUVIA_Ponuka__VV-tren hala Martin.xlsx15.04.2020
OPRAVA.pdf15.04.2020
ELI_VV svietidla .xls14.04.2020
Legenda SO 01_ELI.pdf14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_21.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_22.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_26.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_27.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_28.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_29.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_30.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_31.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_32.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_33.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_34.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_35.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_36.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_37.doc14.04.2020
Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_na_vedomie_38.doc14.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 16.doc08.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 17.doc08.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 18.doc08.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 19.doc08.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 20.doc08.04.2020
vykaz vymer ELI_MaR PS01.xls08.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc07.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 10.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 11.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 12.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 13 .doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 14.doc06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 15.doc06.04.2020
06 dispozicia LP a mantinelov.pdf06.04.2020
0919_SO06_01_situacia.pdf06.04.2020
PVP_2017-01_1.pdf06.04.2020
SO01_ASR 11_Alternatíva c2_detail napojenia hydroi.pdf06.04.2020
SO01_ASR 11_Alternatíva c2_detail napojenia hydroi.dwg06.04.2020
SO01_ASR 15_Skladby stavebných konštrukcií.pdf06.04.2020
VV-SO04-05_PO ÚPRAVE.xls06.04.2020
VV S VÝPOCTAMI_SO01_PO ÚPRAVE.xlsx06.04.2020
VV S VÝPOCTAMI_SO01_PO ÚPRAVE (2).xlsx06.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc26.03.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc25.03.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc25.03.2020
oznamenie-11844_-_wyp.pdf23.03.2020
Súťažné podklady.doc23.03.2020
Zmluva o dielo.doc23.03.2020
Zmluva o protikorupčných opatreniach.doc23.03.2020
Výkazy výmer (zadanie).zip23.03.2020
Prílohy SP.doc23.03.2020
Projektová dokumentácia TZ.zip23.03.2020

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:02:44

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....