Tréningový zimný štadión

ID VO:
12358
Číslo z vestníka VO:
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020
Predpokladaná hodnota:
2 398 341,26 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212224-2
45212211-8
45000000-7
45111300-1
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45331230-7
45262520-2
45330000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy rozostavaného objektu tréningovej haly, ktoré zohľadňujú plánovanú prístavbu priestorov pre funkčné využitie tréningovej haly v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Alexander Koban, KOBAN architects, Cesta k lesu 9, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom mesto Vrútky č. 2756/2008 Ry zo dňa 04.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2008, v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa).
Rozostavaný objekt tréningovej haly sa nachádza v areáli existujúceho zimného štadióna na Ulici Gorkého, v západnej časti mesta Martin, na parcele č. 3534/1.

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty :
Hlavný stavebný objekt:
SO 01Tréningová hala s umelou ľadovou plochou
SO 02 NN prípojka
SO 03 Rozvod pitnej a požiarnej vody
SO 04 Kanalizácia dažďová a ORL
SO 05 Kanalizácia splašková
SO 06Spevnené plochy a parkoviská
Prevádzkové súbory:
PS 01Chladenie ľadovej plochy
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 04.04.2020 01:04:09

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-03-23 13:00:00
  2020-04-21 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-03-23 13:00:00
  2020-04-15 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-03-23 13:00:00
  2020-04-21 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-04-21 10:30:00
  2020-04-21 22:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2020-04-21 10:30:00
  2020-04-21 22:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-04-21 10:30:00
  2020-04-21 22:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2020-04-21 13:00:00
  2020-04-24 00:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2020-04-21 13:00:00
  2020-04-21 22:00:00
 • Výzva na EA
  2020-04-21 13:00:00
  2020-04-21 22:00:00
 • EA
  2020-04-24 09:00:00
  2020-04-24 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-04-24 12:00:00
  2020-05-05 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-05-05 13:00:00
  2020-05-19 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-03-23 13:00:00
  2020-05-19 13:00:00

Najčastejšie otázky