Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa

ID VO:
12356
Číslo z vestníka VO:
11490 - WYP Vestník č. 60/2020
Dátum zverejnenia:
2020-04-08
Predpokladaná hodnota:
509 089,45 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233162-2
45221111-3
45262000-1
45000000-7
45111300-1
45223000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba cyklistickej komunikácie, ktorá je navrhnutá ako obojsmerná, s dvomi protismernými pruhmi, širokými 1,50 m, celková prejazdná šírka cyklistickej komunikácie bude 3,00 m. Od cesty III/2146 bude oddelená trávnatým pásom, ktorý bude široký 1,00 m. Od chodníka pre peších, ktorý bude široký 1,50 m, bude cyklistická komunikácia oddelená špeciálnou dlažbou pre nevidiacich a slabozrakých pásom varovnej dlažby a pásom vodiacej dlažby.
Súčasťou cyklochodníka je aj premostenie potoka Silava ( rieši SO02 ) ktoré bude tvorené rúrovým priepustom DN 1150. V mieste okolo potoka Silava, kde sa terén znižuje ku vodnému toku bude pozdĺž cyklochodníka železobetónový oporný múr ( rieši SO03 ), v celkovej dĺžke 92,3 m. Na múre, aj na betónových čelách rúrového priepustu bude osadené ochranné zábradlie.
Riešené územie s navrhovaným cyklochodníkom a chodníkom pre peších je súčasťou katastrálneho územia mesta Martin a mestskej časti Tomčany. Nachádza sa na východnom okraji k. ú. Martin a prechádza do západnej časti k. ú. Tomčany. Dielo je v I. etape navrhnuté na pozemkoch p.č. KN-C 4307/2, 7654/1, 7654/5, 7654/6, 7654/9, 7654/10, 7654/14, 7654/15, 7654/16, 7655/1 k. ú: Martin, KN-E 80, 81, 82, 83/1, KN-C, 199/6, 199/59, 199/62, 199/63 k. ú. Tomčany.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou PDS Projektovanie dopravných stavieb, Ul. Na Bystričku 16, 036 01 Martin, hlavný inžinier projektu Ing. Iveta Kolenčíková, podľa rozsahu uvedeného v Prílohe č. 1, ktorú tvorí ocenený výkaz výmer a podľa podmienok stavebného povolenia vydaného Mestom Turany č. SU 1495/2019 zo dňa 25.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2019.
Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
-dočasné dopravné značenie;
-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy alebo výsev trávy, ak bude potrebné a pod.
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
-náklady na likvidáciu odpadu;
-zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;
-geodetické vytýčenie stavby.
Stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby

Predmetom diela je stavba členená na stavebné objekty:
SO 01 Cyklotrasa I. etapa:
Zemné práce
Zakladanie
Komunikácie
Ostatné konštrukcie a práce búranie
Presun hmôt HSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
SO 01 - 2 Chodník I. etapa
Zemné práce
Zakladanie
Komunikácie
Ostatné konštrukcie a práce búranie
Presun hmôt HSV
Konštrukcie doplnkové kovové
SO 01a Oporný múr
Zemné práce
Zvislé a kompletné konštrukcie
Ostatné konštrukcie a práce búranie
Presun hmôt HSV
Konštrukcie doplnkové kovové
SO 02 Rúrový priepust
Zemné práce
Vodorovné konštrukcie
Rúrové vedenie
Ostatné konštrukcie a práce búranie
Presun hmôt HSV

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 05/UHI/2020 ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.doc17.04.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc01.04.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc01.04.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc01.04.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 10.doc01.04.2020
Výkaz výmer Cyklotrasa Martin - Tomčany [zadanie] .xlsx01.04.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc26.03.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc26.03.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc23.03.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc23.03.2020
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc23.03.2020
Výkaz výmer_chodník SO01-2.xlsx19.03.2020
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie.doc19.03.2020
Zmluva o dielo.doc16.03.2020
Zmluva o protikorupčných opatreniach.doc16.03.2020
Súťažné podklady.doc16.03.2020
Výkaz výmer [zadanie].xlsx16.03.2020
Projektová a výkresová dokumentácia Cyklo_chodník.zip16.03.2020
Prílohy SP.doc16.03.2020
oznamenie-11490_-_wyp.pdf16.03.2020
DSP-SPRIEVODNA+SUHRNNA-RD.doc16.03.2020

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:46:54

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....