Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

ID VO:
12354
Číslo z vestníka VO:
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020
Predpokladaná hodnota:
535 472,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia samostatne stojaceho objektu bývalej materskej a základnej školy na domov sociálnych služieb. Budova sa nachádza v centre obce Tuhár s č. 55, na parc. č. 947/1, a je vo vlastníctve obce Tuhár. Areál je ohraničený jestvujúcim oplotením s jedným vstupom z verejnej komunikácie z juhu. Budova bývalej ZŠ z MŠ má pôdorysný tvar písmena "U" s hlavným vstupom s východnej strany. Stavba je jednopodlažná, čiastočne podpivničená, osadená v mierne svahovitom teréne. Zámerom stavebníka je rekonštrukciou pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami vytvoriť dva samostatné zariadenia:
o Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom s kapacitou spolu 12 miest (6 x dvojposteľové izby v dvoch samostatných bytových jednotkách) pre prijímateľov sociálnej služby.
o Denný stacionár, centrum denných aktivít s denným pobytom pre seniorov s kapacitou 14 miest pre zabezpečenie denných aktivít a poskytovanie denných služieb ambulantnou formou.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy č.2 a č. 3 súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Tuhár
  Tuhár 56, 985 12 Tuhár
  IČO: 00316482

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.tuhar.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:42:06

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....