Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

ID VO:
12354
Číslo z vestníka VO:
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020
Predpokladaná hodnota:
535 472,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia samostatne stojaceho objektu bývalej materskej a základnej školy na domov sociálnych služieb. Budova sa nachádza v centre obce Tuhár s č. 55, na parc. č. 947/1, a je vo vlastníctve obce Tuhár. Areál je ohraničený jestvujúcim oplotením s jedným vstupom z verejnej komunikácie z juhu. Budova bývalej ZŠ z MŠ má pôdorysný tvar písmena "U" s hlavným vstupom s východnej strany. Stavba je jednopodlažná, čiastočne podpivničená, osadená v mierne svahovitom teréne. Zámerom stavebníka je rekonštrukciou pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami vytvoriť dva samostatné zariadenia:
o Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom s kapacitou spolu 12 miest (6 x dvojposteľové izby v dvoch samostatných bytových jednotkách) pre prijímateľov sociálnej služby.
o Denný stacionár, centrum denných aktivít s denným pobytom pre seniorov s kapacitou 14 miest pre zabezpečenie denných aktivít a poskytovanie denných služieb ambulantnou formou.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy č.2 a č. 3 súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Tuhár
  Tuhár 56, 985 12 Tuhár
  IČO: 00316482

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.tuhar.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:29:31

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....