Centrum sociálnych služieb MIKÁDO

ID VO:
12353
Číslo z vestníka VO:
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020
Predpokladaná hodnota:
2 065 531,98 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba centra sociálnych služieb. Navrhované centrum bude určené pre zdravotne telesne alebo mentálne postihnutých občanov. Bude sa tu nachádzať domov sociálnych služieb (DSS) s ambulantnou a pobytovou formou.
V rámci ambulantnej formy domova sociálnych služieb bude zariadenie určené pre 20 klientov a 4 terapeutov - klienti budú do centra denne dochádzať v pracovných dňoch od cca 8.00 do 16.00 hod. V rámci pobytovej formy sa uvažuje s 9 klientami s celodennou starostlivosťou.
Centrum sociálnych služieb Mikádo bude samostatným objektom. Jeho súčasťou bude parkovisko pre osobné automobily, spevnené plochy, ihrisko. Pozemok okolo Centra sociálnych služieb bude oplotený pletivovým oplotením. Objekt bude nepodpivničený, jednopodlažný, celý bude riešený ako bezbariérový.
Celý objekt sa skladá z piatich vzájomne prepojených pavilónov. Terén v mieste uvažovanej výstavby je mierne svahovitý, klesá smerom od prístupovej komunikácie.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy č.2 a č. 3 týchto súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Občianske združenie MIKÁDO
  Pri potoku 12, 909 01 Skalica
  IČO: 45010072

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.mikado-skalica.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:33:04

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...