Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené)

ID VO:
12351
Číslo z vestníka VO:
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020
Predpokladaná hodnota:
652 909,86 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233120-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom:
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec"
pozostávajúca z častí:
a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec,
b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 08:10:22

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...