ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa

ID VO:
12350
Číslo z vestníka VO:
10458 - WYP Vestník č. 47/2020 - 26.02.2020
Dátum zverejnenia:
2020-03-19
Predpokladaná hodnota:
1 617 285,03 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45212200-8
45223000-6
45232150-8
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45330000-9
45400000-1
45432112-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, 1025/19, 1030/11 a 1030/12, 3379/28, 3379/29 a k. ú. Záturčie 418/10, 418/12, 418/11, 418/9.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik a podmienok stavebného povolenia.
Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
-dočasné dopravné značenie;
-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy, štrkov alebo výsev trávy, ak bude potrebné a pod.
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
-náklady na likvidáciu odpadu;
-zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;
-geodetické vytýčenie stavby.
Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 02/UHI/2020 ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 04.04.2020 02:43:04

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-02-26 13:00:00
  2020-03-19 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-02-26 13:00:00
  2020-03-13 14:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-02-26 13:00:00
  2020-03-19 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-03-19 10:30:00
  2020-03-20 09:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2020-03-19 10:30:00
  2020-03-20 09:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-03-19 10:30:00
  2020-03-20 09:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2020-03-19 13:00:00
  2020-03-24 00:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2020-03-19 13:00:00
  2020-03-19 22:00:00
 • Výzva na EA
  2020-03-19 13:00:00
  2020-03-19 22:00:00
 • EA
  2020-03-25 09:00:00
  2020-03-25 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-03-25 13:00:00
  2020-04-02 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-03-25 13:00:00
  2020-04-17 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-02-26 13:00:00
  2020-04-17 13:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....