Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

ID VO:
12346
Číslo z vestníka VO:
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020
Predpokladaná hodnota:
1 255 346,95 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie nasledovných stavebných objektov : S001 Rekonštrukcia prívodného potrubia, S002 Rekonštrukcia rozvodného potrubia. Súčasťou stavebného objektu S001 je rekonštrukcia existujúceho prívodného potrubia PVC DN 150 od prerušovacej komory po vodojem nad školou. Súčasťou stavebného objektu S002 je vybudovanie nového rozvodného potrubia a prepojenie existujúcich prípojok na rozvodné potrubie/pre RD nachádzajúce sa na trase prívodného potrubia/, lokalita u Môcikov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 06.07.2020 18:15:46

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...