Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb

ID VO:
12345
Číslo z vestníka VO:
7035 - WYS Vestník č. 27/2020 - 03.02.2020
Dátum zverejnenia:
2020-02-18
Predpokladaná hodnota:
166 667,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
66510000-8
66515200-5
66516400-4
66519200-3
66519300-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a
vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, všeobecné poistenie zodpovednosti v
zmysle požiadaviek a príloh, služby poistného makléra pre mesto a jeho organizácie na dobu piatich rokov od
01.04.2020 do 31.03.2025.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky v
nadväznosti na Tabuľku č. 1, Tabuľku č. 2, Prílohu č. 3 a Prílohu č. 4 Súťažných podkladov a podrobné vymedzenie obchodných (zmluvných) podmienok tvorí samostatnú kapitolu Súťažných podkladov a to kapitolu D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v nadväznosti na kapitolu B. Opis predmetu obstarávania a kapitolu C. Spôsob určenia ceny.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Súťažné podklady.doc03.02.2020
Poistná zmluva.doc03.02.2020
oznamenie-7035.pdf03.02.2020
Prílohy k Poistnej zmluve.zip03.02.2020

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Miroslava Krovinová
  Telefón: +421 434204157 / 434204482
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.02.2020 19:36:02

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2020-02-03 13:00:00
  2020-02-18 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-02-03 13:00:00
  2020-02-12 14:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-02-03 13:00:00
  2020-02-18 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-02-18 10:30:00
  2020-02-19 09:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2020-02-18 10:30:00
  2020-02-19 09:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-02-18 10:30:00
  2020-02-19 09:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2020-02-18 14:00:00
  2020-02-21 08:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2020-02-18 14:00:00
  2020-02-18 22:00:00
 • Výzva na EA
  2020-02-18 14:00:00
  2020-02-18 22:00:00
 • EA
  2020-02-21 09:00:00
  2020-02-21 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-02-21 12:00:00
  2020-02-28 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-03-02 13:00:00
  2020-03-16 15:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....