Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka

ID VO:
12344
Číslo z vestníka VO:
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020
Predpokladaná hodnota:
2 997 901,63 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetná časť stavby rieši delenú kanalizačnú sieť pre odvádzanie splaškových vôd z obce Hajnáčka a časti obce Šurice, včítane kanalizačných prípojok k nehnuteľnostiam. Kanalizačná sieť ústi do mechanicko - biologickej ČOV severovýchodne od obce, vo vzdialenosti cca 100 m od hranice extravilánu obce. Vyčistené odpadové vody budú zaústené do potoka Gortva, pretekajúceho v vzdialenosti cca 50 m východne od ČOV. ČOV nie je predmetom tejto stavby.
Vzhľadom na členitú konfiguráciu terénu na území obce nie je možné odviesť splaškové vody z obce gravitačnou kanalizáciou, preto riešenie uvažuje so zriadením šiestich čerpacích staníc na území obce.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Hajnačka
  Hajnáčka 484, 98033 Hajnáčka
  IČO: 00318736

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.obechajnacka.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 04.04.2020 00:10:13

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-01-31 00:00:00
  2020-04-23 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-01-31 00:00:00
  2020-04-23 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-01-31 00:00:00
  2020-05-29 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-01-31 00:00:00
  2020-04-23 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-04-24 10:00:00
  2020-04-24 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-04-24 11:00:00
  2020-05-29 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...