Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

ID VO:
12342
Číslo z vestníka VO:
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020
Predpokladaná hodnota:
912 742,09 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je ďalšia výstavba kanalizácie v obci Zemné a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Zemné
  Hlavná 268, 941 22 Zemné
  IČO: 00309371

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.zemne.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 16:06:29

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....