Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce

ID VO:
12341
Číslo z vestníka VO:
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 019-040719
Predpokladaná hodnota:
11 057 942,84 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45332000
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
Územie obce je rovinaté. Preto sa na stokovej sieti nachádza viac čerpacích staníc. Stoky budú zaústené do čerpacích staníc, ktoré splaškové vody prečerpajú do ďalšieho gravitačného úseku stoky. Z bočných ulíc sa splašková voda takto dopraví do hlavnej stoky A, ktorá je vedená stredom obce pozdĺž cesty III. triedy prechádzajúcej cez obec. Hlavná stoka má na svojej trase tiež niekoľko čerpacích staníc. Na konci obce v smere na Piešťany bude vybudovaná posledná čerpacia stanica ČSA1, ktorá dopraví vodu tlakovým potrubím do existujúcej šachty na prírodnej stoke pred ČOV Piešťany. Predmet zákazky je presne opísaný v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
37. Vysvetlenie súťažných podkladov 9.pdf26.02.2020
33. Vysvetlenie súťažných podkladov 5.pdf25.02.2020
34. Vysvetlenie súťažných podkaldov 6.pdf25.02.2020
35. Vysvetlenie súťažných podkaldov 7.pdf25.02.2020
36. Vysvetlenie súťažných podkaldov 8.pdf25.02.2020
32. Vysvetlenie súťažných podkladov 4.pdf20.02.2020
31. Vysvetlenie súťažných podkladov 3.pdf19.02.2020
30. Vysvetlenie súťažných podkladov 2.pdf13.02.2020
29. Vysvetlenie súťažných podkladov 1.pdf10.02.2020
28. Oznámenie_UVO_5172_MUP.pdf29.01.2020
1. Oznámenie EU_2020_S_019_040719.pdf28.01.2020
2. Žiadosť o účasť_doplňujúce informácie.pdf28.01.2020
3. Súťažné podklady.docx28.01.2020
4. Návrh zmluvy o dielo.docx28.01.2020
5. Výkaz výmer.zip28.01.2020
6. PD_časť 1.zip28.01.2020
7. PD_časť 2.pdf28.01.2020
8. PD_časť 3.pdf28.01.2020
9. PD_časť 4.pdf28.01.2020
10. PD_časť 5.pdf28.01.2020
11. PD_časť 6.pdf28.01.2020
12. PD_časť 7.pdf28.01.2020
13. PD_časť 8.pdf28.01.2020
14. PD_časť 9.pdf28.01.2020
15. PD_časť 10.pdf28.01.2020
16. PD_časť 11.pdf28.01.2020
17. PD_časť 12.pdf28.01.2020
18. PD_časť 13.pdf28.01.2020
19. PD_časť 14.pdf28.01.2020
20. PD_časť 15.pdf28.01.2020
21. PD_časť 16.pdf28.01.2020
22. PD_časť 17.pdf28.01.2020
23. PD_časť 18.pdf28.01.2020
24. PD_časť 19.pdf28.01.2020
25. PD_časť 20.pdf28.01.2020
26. PD_časť 21.pdf28.01.2020
27. PD_časť 22.pdf28.01.2020

Obstarávateľ

 • Obec Drahovce
  Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
  IČO: 00312461

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://obecdrahovce.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.02.2020 18:57:21

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-01-28 00:00:00
  2020-02-27 10:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-01-28 00:00:00
  2020-02-27 10:00:00
 • Predkladanie žiadosti o účasť
  2020-01-28 00:00:00
  2020-02-27 10:00:00
 • Otváranie žiadosti o účasť
  2020-03-02 10:00:00
  2020-03-02 13:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2020-03-02 13:00:00
  2020-03-31 00:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-01-28 00:00:00
  2020-03-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...