Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené)

ID VO:
12339
Číslo z vestníka VO:
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 21-046208
Predpokladaná hodnota:
905 105,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevzatia a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatová počas obdobia od 01.07. 2020 - 30.06.2024. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zber a prepravu odpadov na území katastra Lučenec a Opatová prostredníctvom spoločnosti MEPOS, s. r. o.
Od uchádzača sa požaduje len prevzatie odpadu v koncovom zariadení ponúknutého uchádzačom (prekládka a naloženie odpadu), doprava (z koncového zariadenia ponúknutého uchádzačom do miesta uloženia odpadu ponúknutého uchádzačom) a uloženie odpadu na skládke odpadu ponúknutú uchádzačom.
Predpokladané množstvo odpadu na obdobie od 01.07. 2020 - 30.06.2024 je 35 828 ton (skupina odpadu:komunálne odpady, kategória odpadu: ostatný).
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 08:17:23

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....