Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 2 recyklovaným asfaltom

ID VO:
12337
Číslo z vestníka VO:
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
1 933 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
45233142-6
45232424-0
45232451-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú opravy (výtlkov) a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy (výtlkov) alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií recyklovaným asfaltom v súlade s STN 736121 a STN 736129 v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach od 500 m2 do 1000 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za týždeň a vždy maximálne na 1000 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Pri opravách a rekonštrukciách recyklovaným asfaltom sa jedná o opravy a rekonštrukcie komunikácií recyklovaným asfaltom počas celého roka, ale v malých častiach do 50 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave (výtlku) a rekonštrukcii mestských účelových komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2020-2021 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Branislav Bella
  Telefón: +421 434204157 / 434204136
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:14:23

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...