Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 1 asfaltom AC 1

ID VO:
12336
Číslo z vestníka VO:
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020
Dátum zverejnenia:
2020-02-11
Predpokladaná hodnota:
1 933 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
45233142-6
45232424-0
45232451-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
redmetom zákazky sú opravy (výtlkov) a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy (výtlkov) alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií recyklovaným asfaltom v súlade s STN 736121 a STN 736129 v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach od 500 m2 do 1000 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za týždeň a vždy maximálne na 1000 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Pri opravách a rekonštrukciách recyklovaným asfaltom sa jedná o opravy a rekonštrukcie komunikácií recyklovaným asfaltom počas celého roka, ale v malých častiach do 50 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave (výtlku) a rekonštrukcii mestských účelových komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2020-2021 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Branislav Bella
  Telefón: +421 434204157 / 434204136
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.02.2020 20:37:15

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-01-16 16:00:00
  2020-02-11 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-01-16 16:00:00
  2020-02-05 15:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-01-16 16:00:00
  2020-02-11 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-02-11 10:30:00
  2020-02-12 09:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2020-02-11 10:30:00
  2020-02-12 09:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-02-11 10:30:00
  2020-02-12 09:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2020-02-11 13:00:00
  2020-02-13 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-02-11 13:00:00
  2020-02-11 22:00:00
 • Výzva na EA
  2020-02-11 14:00:00
  2020-02-11 22:00:00
 • EA
  2020-02-14 09:00:00
  2020-02-14 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-02-14 13:00:00
  2020-02-21 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-02-24 13:00:00
  2020-03-09 15:00:00
 • zverejnenie výsledku
  2020-02-24 13:00:00
  2020-03-09 15:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-01-16 16:00:00
  2020-03-09 15:00:00

Najčastejšie otázky