Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu

ID VO:
12333
Číslo z vestníka VO:
262/2019, zn. 36145 - WYP
Predpokladaná hodnota:
541 610,58 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora - kompostárne pre obce tvoriace Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Zákazka rieši všetky plánované objekty nového areálu zberného dvora - kompostárne nasledovne:
1. Prevádzková budova
2. Uzamykateľný sklad
3. Žumpa, kanalizácia, rozvod vody
4. Spevnené plochy
5. Oplotenie
6. Prijmová skládka a sklad kompostu
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
  Veľká Lúč 20 , 930 03 Lúč na Ostrove
  IČO: 52841511

  Kontakt: Mgr. Ladislav Kiss
  Telefón: +421 905900403
  Web:
  Email: zdruzeniebrko@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:44:21

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...