Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu

ID VO:
12333
Číslo z vestníka VO:
262/2019, zn. 36145 - WYP
Dátum zverejnenia:
Predpokladaná hodnota:
541 610,58 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora - kompostárne pre obce tvoriace Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Zákazka rieši všetky plánované objekty nového areálu zberného dvora - kompostárne nasledovne:
1. Prevádzková budova
2. Uzamykateľný sklad
3. Žumpa, kanalizácia, rozvod vody
4. Spevnené plochy
5. Oplotenie
6. Prijmová skládka a sklad kompostu
7. Hroble
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
  Veľká Lúč 20 , 930 03 Lúč na Ostrove
  IČO: 52841511

  Kontakt: Mgr. Ladislav Kiss
  Telefón: +421 905900403
  Web:
  Email: zdruzeniebrko@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.01.2020 12:14:12

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebn na vypracovanie ponuk
  2019-12-30 19:00:00
  2020-02-13 12:00:00
 • Žiadosť o vysvetl informácií uveden vo výzve a SP
  2019-12-30 19:00:00
  2020-02-06 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2020-01-03 00:00:00
  2020-02-10 12:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2020-01-03 00:00:00
  2020-02-13 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...