Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov

ID VO:
12331
Číslo z vestníka VO:
35863 - WYS Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019
Dátum zverejnenia:
2020-01-15
Predpokladaná hodnota:
120 065,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
72250000-2
72246000-1
72267100-0
72611000-6
80511000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od
spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS) a jeho nadstavieb CG options,
geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV),
portálového riešenia CG portál ISS vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Martin
a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v roku 2020 v
nasledovnom členení:
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hotline podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady
uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"
1/5
Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Mgr. Milan Matuška
  Telefón: +421 434204157 / 434204495
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:28:36

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....