Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov

ID VO:
12331
Číslo z vestníka VO:
35863 - WYS Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019
Dátum zverejnenia:
2020-01-15
Predpokladaná hodnota:
120 065,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
72250000-2
72246000-1
72267100-0
72611000-6
80511000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od
spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS) a jeho nadstavieb CG options,
geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV),
portálového riešenia CG portál ISS vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Martin
a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v roku 2020 v
nasledovnom členení:
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hotline podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady
uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"
1/5
Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Mgr. Milan Matuška
  Telefón: +421 434204157 / 434204495
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.01.2020 11:59:07

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2019-12-23 15:00:00
  2020-01-15 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2019-12-23 15:00:00
  2020-01-09 15:00:00
 • predkladanie ponuk
  2019-12-23 15:00:00
  2020-01-15 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-01-15 10:30:00
  2020-01-16 09:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2020-01-15 10:30:00
  2020-01-16 09:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-01-15 10:30:00
  2020-01-16 09:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2020-01-15 13:00:00
  2020-01-17 00:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2020-01-15 13:00:00
  2020-01-15 22:00:00
 • Výzva na EA
  2020-01-15 14:00:00
  2020-01-15 22:00:00
 • EA
  2020-01-20 09:00:00
  2020-01-20 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2020-01-20 13:00:00
  2020-01-27 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-01-28 13:00:00
  2020-02-12 15:00:00
 • všeobecná agenda
  2019-12-23 15:00:00
  2020-01-17 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
  2020-01-20 09:00:00
  2020-01-20 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....